نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

مقررات حاکم بر تامین خواسته

تامین مدعی به را می توان در ابتدای دعوا یا در حین محاکمه درخواست نمود.(ماده ۱۷۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

قبول یا رد درخواست تامین مدعی به منوط به نظرمحکمه است مگر در صورتی که ادعای مدعی مبتنی بر اسناد رسمی و امارات صدق و یا مدعی به در معرض تضییع باشد.(ماده ۳۷۵ قانون امور حسبی اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
قرار محکمه را در باب درخواست تامین می‌توان علیحده از استیناف اصل دعوا استیناف نمود.شکایت از قبول تامین باعث تعویق اجرای آن نمی‌شود ولی شکایت از قرار محکمه در باب موقوفی حکمی که در باب تامین صادر شده بود باعث تعویق اجرای آن می‌شود و تامین به حالت خود باقی می‌ماند‌(ماده ۳۷۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
در صورتی که مدعی علیه به موجب حکم قطعی عدلیه بری الذمه بشودحق خواهد داشت خساراتی را که به او از تامین مدعی به تعلق گرفته است از مدعی مطالبه کند.(ماده ۳۷۹ قانون است اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اقسام تامین مدعی به از قرار تفصیل است:
توقیف اموال غیر منقوله مدعی علیه توقیف اموال منقوله و دادن ضامن و در صورت عدم امکان اقسام مذکوره دادن کفیل.
(ماده ۳۸۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی) تبصره- مالی که درخواست تامین آن شده باید از مستثنیات دین نباشد.
مدعی باید در حین استدعای تامین قیمت آن را نیز معین کند.(ماده ۳۸۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

درخواست تامین مدعی به را در ابتدای دعوا در صورتی محکمه می پذیرد که بداند عدم قبول آن باعث تضییع حقوق مدعی در آتیه خواهد شد.(ماده ۳۷۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
درصورتی که محکمه درخواست تامین مدعی به راکه در عرضحال شده است رد نماید مدعی می توانند در حین محاکمه از نو درخواست مذکور را بنماید.(ماده ۳۷۳ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی) درخواست تامین را فقط در ادعایی می‌توان نمود که قیمت یا عین مدعی به آن معین باشد.(ماده ۳۷۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

اموال غیرمنقول توقیف می‌شود باید متناسب باشد با مبلغ مدعی به و مدعی باید در حین درخواست تامین صریحاً قید کند که کدام مال غیر منقوله مدعی علیه را می‌توان توقیف نمود.(ماده ۳۸۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

هرگاه اجرای قسمتی از اقسام تامین برای ادعای مدعی کافی نباشد نظر به مقدار مدعی به می تواند کلیه اقسام را اجرا نمود.(ماده ۳۸۳ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
در موقع تامین توقیف غیر مدعی به از اموال مدعی علیه جایز نیست مگر در صورتی که توقیف عین مدعی به ممکن نباشد.(ماده ۳۸۴ قانون امور اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
هرگاه ملکی که عین مدعی به است توقیف شود مدعی علیه حق ندارد محصولات آن را تصرف کند یا اشجارآن را بیندازد مگر به اندازه‌ای که برای حفظ خود ملک از خرابی لازم است و در این مورد محکمه می‌تواند به خواهش مدعی به متداعین اجازه نظارت نسبت به محصولات و کلیه اشجار واقعه در ملک بدهد.(ماده ۳۸۵ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
درخواست مدعی علیه را در باب تغییر قسمی از تامین به قسمی دیگر یا مال دیگردرصورتی محکمه می‌تواند قبول نماید که مدعی راضی باشد به استثناء دو مورد ذیل که رضایت مدعی لازم نیست:
۱- هر گاه مدعی علیه ثابت نماید که تامینی که تکلیف می کند معادل تامین سابق است و برقراری تامین سابق اورا تضییق می نماید.
۲-در صورتی که مدعی علیه در عوض اقسام مذکوره در ماده ۳۸۰ به قدر کفایت وجه نقد یا اسناد معتبره به نرخ روز تامین بدهد.(ماده ۳۸۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

برای تأمین مدعی به ممکن است یک یا چند نفرضامن بشونددر صورتی که ضامن یک نفر نباشد هر کدام از آنان باید صریحا قید کنند که چه مقدار از مدعی به را تضمین می نمایند.(ماده ۳۹۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

ضامن می تواند فقط ضمانت تأدیه وجه را بنماید یعنی قید نماید که در صورت ثبوت مدعی به بر عهده من است که فلان مبلغ را بپردازم و یا صریحا ضمانت تادیه فوری وجه را نماید. ضمانت اولی را ضمانت مقید و دومی را ضمانت مطلق یا کامل نامند.(ماده۳۹۸قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

– ماده ۳۹۹ – ضمانت اشخاص مفصله ذیل قبول نمی شود:
۱- اعضای محاکم و اداره مدعی العموم
۲- وکلای رسمی عدلیه برای موکلین خود
۳- کلیه اشخاصی که به موجب قانون حق قرار داد ایا تعهدی را ندارند
۴۔ مفلسین.(ماده۳۹۹قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

قبول ضمانت راجع به محکمه ای است که قرار تأمین مدعی به را داده است.(ماده۴۰۰قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)