نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

دسته‌بندی: اجرایی

اجراییه

……اعتراض مزبور وارد نیست زیرا صدور اجراییه وقتی صحیح است که مدلول سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی صریح

ادامه مطلب »