نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

علی ابن ابی طالب

عدالت وسیله سنجشى است که خداوند براى مردم نهاد تا حق در جامعه استوار گردد. بنابراین خدا را در این میزان همراه باش و مخالفت نکن.

بیانیه ماموریت

مأموریت ما این است که علاقه مندی واقعی به هموطنان خود داشته باشیم، اهداف آنها را بشناسیم و انتظارات آنها را برآورده کنیم. ما خود را وقف این ارزش ها می کنیم. به عقیده ما، استدلال مدنی راهی برای تصمیم گیری های صلح آمیز و پیشرفت است. ما با فراهم کردن راه حل نوآورانه حقوقی در قالب وب‌سایت با قابلیت جستجوی کلیدواژه‌های حقوقی با کیفیت، خلاق و نتیجه گرا برای اشخاص و مشاغل مرتبط با حوزه قانون هستیم و به عنوان یک منبع اصلی و شریک تصمیمات حقوقی در همه ابعاد فعالیت می‌کنیم.

“فرهنگ سورنی”

جستجوی تک واژه ای قوانین

چرا به این کار روی آوردم؟!
از زمانی که شروع به تحصیل علم حقوق نمودم همیشه از آشفتگی منابع کشورمان که مرا در خود غرق می کرد هراس داشتم. علیرغم مطالعه فراوان ، دسته بندی کردن های مکرر و جور واجور باز در بسیاری موارد منبع قانونی درست و مرتبط با موضوع خودرا گم می کردم. عدم دسترسی به موقع به منابع قانونی صحیح و مرتبط به هنگام نگارش یک لایحه توسط وکلای محترم ویا تحریریک حکم توسط قضات زحمتکش همیشه جز دغدغه های حقوقدانان بوده وهست.خصوصا با تکلیفی که اصل ۱۶۷ قانون اساسی برعهده تمامی حقوقدانان علی الخصوص قضات نهاده است به نظر می رسد یافتن منبع قانونی مرتبط با هر دعوا اساس کاریک حقوقدان فرهیخته است.
( قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.” )
گستردگی مباحث مختلف حقوقی ازیک سو و کثرت روز افزون مصادیق و پرونده‌های متعدد ازسوی دیگر راه را بر هر جوینده وپژوهشگر و حقوقدان سخت تر و مشقت بار تر می کند. برقضات شریفی که علیرغم تخصصی نبودن محاکم  هر روز بر روی میزکار خود با پرونده های جدید باموضوعات مختلف مواجه می شوند وازهمه عجیب تر سیستم موجود ازاین قضات توقع سرعت و دقت هم دارند. درچنین شرایطی یافتن قانون منطبق با موضوع وهمسو با منظور مقنن، کاریست بس دشوار.
مثلا درخصوص تعریف کلاهبردار و مصادیق کلاهبرداری چندین تعریف درمنابع مختلف از کلاهبرداری شده است.
تعریف اول ؛ ماده واحده قانون تشدید مجازات
مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری
تعریف دوم؛ ماده ۲۴۹قانون تجارت
تعریف سوم ؛ ماده ۱۰۵قانون ثبت
بدون تردید تفاوت یک حقوقدان با سایرین، در یافتن همین قوانین مرتبطی است که عینا منطبق با مصادیق پرونده باشد.ورسیدن به این مطلوب بدون استفاده ازفرهنگ سورنی اگه نه غیرممکن بسی دشوارخواهد بود.امید است درصورت مشاهده کاستی ها ما را در بهبود هرچه بهتر این مجموعه یاری فرمایید.

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید!

دسته بندی منابع قانونی و توضیحات حقوقی بر اساس موضوعات

نهاد آدمی دربرگیرنده امیال و صفات متضادی است، امیالی از نوع خیر و شر، خوب و بد، درست و نادرست و.. اینکه انسان کدام راه را برگزیند مختار است و مبنای مسئولیت انسان برگرفته از همین اختیار اوست.

افراد کمی هستند که قادرند امیال خود را کنترل و در دست بگیرند.

و این بدان معناست که همه افراد نمیتوانند بالاختیار نفس خود را کنترل نمایند و عدم کنترل نفس، خود؛ دروازه ایست گشوده بسوی حوزه اهریمن.

در وادی اهریمن خبری از عدالت نیست کسی این واژه را نمی‌شناسد درک نمی‌کند و منزلتی برایش قایل نیست.

عدالت یعنی هر چیزی درجای صحیح خود قرار گرفتن یعنی آنچه برای خود میخواهی برای دیگران هم بخواه و آنچه را برای خود نمی پسندی برای دیگران هم مخواه.

جدال وجدان آگاه با نفس اماره در دایره قانون مطرح میشود و لزومیت آن در زندگی اجتماعی ضرورتی اجتناب ناپذیر است همان قانونی که ضامن اجرای عدالت اجتماعی میتواند باشد و از آنجایی که لازمه داشتن یک جامعه سالم رعایت و احترام به قانون است اما این قانون ممکن است از دیدگاه افراد جامعه دستخوش تعبیرهای متضاد گشته و حتی پا فراتر گذاشته و اصولا وجود آن نوع قانون را برای جامعه لازم ندانند. برای دفع چنین پندار اشتباهی باید یاد بگیریم که حیات جامعه بدون در نظر گرفتن زاویه تفکر مستلزم احترام به قانون است.

فرهنگی که درپیش روی شماست حاصل ده سال تلاش بی وقفه اینجانب می‌باشد، این مجموعه به موضوع قانون از بدو تاسیس مجلس شورای ملی از سال ۱۲۸۵خورشیدی تا کنون به روش تک واژه ای جمع آوری گردیده است، بعبارت دیگر هر واژگان یا اصطلاحی (اعم ازساده و یا مرکب) که درمتن قوانین درباره آن سخنی به میان آمده به ترتیب حروف الفبایی با ذکر منابع آن همراه با توضیحات لازمه جمع آوری شده است. امید است موردتوجه حقوقدانان، قضات، وکلا، سردفتران اسناد رسمی و سایر پژوهشگران این سرزمین قرار بگیرد.

بیانیه ماموریت

مأموریت ما این است که علاقه مندی واقعی به هموطنان خود داشته باشیم، اهداف آنها را بشناسیم و انتظارات آنها را برآورده کنیم. ما خود را وقف این ارزش ها می کنیم. به عقیده ما، استدلال مدنی راهی برای تصمیم گیری های صلح آمیز و پیشرفت است. ما با فراهم کردن راه حل نوآورانه حقوقی در قالب وب‌سایت با قابلیت جستجوی کلیدواژه‌های حقوقی با کیفیت، خلاق و نتیجه گرا برای اشخاص و مشاغل مرتبط با حوزه قانون هستیم و به عنوان یک منبع اصلی و شریک تصمیمات حقوقی در همه ابعاد فعالیت می‌کنیم.

“فرهنگ سورنی”

علی ابن ابی طالب

عدالت وسیله سنجشى است که خداوند براى مردم نهاد تا حق در جامعه استوار گردد. بنابراین خدا را در این میزان همراه باش و مخالفت نکن.

جستجوی تک واژه ای قوانین

چرا به این کار روی آوردم؟!
از زمانی که شروع به تحصیل علم حقوق نمودم همیشه از آشفتگی منابع کشورمان که مرا در خود غرق می کرد هراس داشتم. علیرغم مطالعه فراوان ، دسته بندی کردن های مکرر و جور واجور باز در بسیاری موارد منبع قانونی درست و مرتبط با موضوع خودرا گم می کردم. عدم دسترسی به موقع به منابع قانونی صحیح و مرتبط به هنگام نگارش یک لایحه توسط وکلای محترم ویا تحریریک حکم توسط قضات زحمتکش همیشه جز دغدغه های حقوقدانان بوده وهست.خصوصا با تکلیفی که اصل ۱۶۷ قانون اساسی برعهده تمامی حقوقدانان علی الخصوص قضات نهاده است به نظر می رسد یافتن منبع قانونی مرتبط با هر دعوا اساس کاریک حقوقدان فرهیخته است.
( قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.” )
گستردگی مباحث مختلف حقوقی ازیک سو و کثرت روز افزون مصادیق و پرونده‌های متعدد ازسوی دیگر راه را بر هر جوینده وپژوهشگر و حقوقدان سخت تر و مشقت بار تر می کند. برقضات شریفی که علیرغم تخصصی نبودن محاکم  هر روز بر روی میزکار خود با پرونده های جدید باموضوعات مختلف مواجه می شوند وازهمه عجیب تر سیستم موجود ازاین قضات توقع سرعت و دقت هم دارند. درچنین شرایطی یافتن قانون منطبق با موضوع وهمسو با منظور مقنن، کاریست بس دشوار.
مثلا درخصوص تعریف کلاهبردار و مصادیق کلاهبرداری چندین تعریف درمنابع مختلف از کلاهبرداری شده است.
تعریف اول ؛ ماده واحده قانون تشدید مجازات
مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری
تعریف دوم؛ ماده ۲۴۹قانون تجارت
تعریف سوم ؛ ماده ۱۰۵قانون ثبت
بدون تردید تفاوت یک حقوقدان با سایرین، در یافتن همین قوانین مرتبطی است که عینا منطبق با مصادیق پرونده باشد.ورسیدن به این مطلوب بدون استفاده ازفرهنگ سورنی اگه نه غیرممکن بسی دشوارخواهد بود.امید است درصورت مشاهده کاستی ها ما را در بهبود هرچه بهتر این مجموعه یاری فرمایید.

دسته بندی منابع قانونی و توضیحات حقوقی بر اساس موضوعات

قضات محترم!
با استفاده از این وب‌سایت می‌توانید در نوشتن احکام، قرارها و بطور کلی اجرای اصول دادرسی به تمامی منابع قانونی با کمترین تلاش دسترسی داشته باشید. همچنین از صحت و درستی قانون اعمال شده اطمینان بیشتری خواهید یافت و از همه مهمتر تشخیص قوانین خاص و عام، ناسخ و منسوخ و همچنین به راحتی از وجود و یا عدم وجود قوانین مرتبط برایتان مطلع خواهیدشد.

سردفتران گرامی!
با مراجعه به این وب‌سایت تمامی قوانین ثبتی ازسال ۱۲۹۰ تاکنون و همچنین قوانین مرتبط با کار شما ازجمله قوانین مالیاتی، قوانین انتظامی و قوانین کیفری مرتبط با شغل‌تان درج گردیده و کافیست با وارد کردن عنوان یا موضوع به راحتی نیازهای خود را مرتفع سازید.

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی!
با مراجعه به این وب‌سایت از وجود خیلی از قوانین و مقررات وضع شده و معتبر اطلاع می‌یابید و دیگر نیازی به هدر دادن وقت گرانبهای مجلس جهت تدوین قوانین تکراری نیست.

وکلای عزیز!
درنوشتن لایحه این وب‌سایت می‌تواند راهنمای خوبی برایتان باشد شما می‌توانید با استفاده از این برنامه در کمترین زمان به منابع قانونی مورد استناد خود دسترسی داشته باشید و نویسنده بهترین و محکمترین لوایح باشید.