نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

دسته‌بندی: جرایم

جرائم

تعریف جرم: هررفتاری اعم ازفعل یا ترک فعل که درقانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.(ماده

ادامه مطلب »

تخریب

هر کس عمداً اشیا منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً

ادامه مطلب »

سربازی

جرایم سربازی: اشخاص ذیل به حبس تادیبی از یک ماه الی یک سال محکوم خواهند شد:۱_مرتکبین هرگونه تقلب یا دسیسه

ادامه مطلب »

جعل

جعل توسط اجزای ثبت: هرگاه اجزای اداره ثبت اسناد و املاک عامدا یکی از جرم های ذیل را مرتکب شوند

ادامه مطلب »

تعریف خلاف

خلاف عبارت از جرمی است که جزای آن تکدیری است چنانکه قانون مجازات معین می‌کند.(ماده ۱۸۴ قانون اصول محاکمات جزایی

ادامه مطلب »

جنحه

جنحه عبارت از جرمی است که جزای آن موافق قانون مجازات تادیبی است.(ماده ۱۸۳ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۳۱مرداد

ادامه مطلب »