نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

دسته‌بندی: خانوادگی و امور حسبی

اجرت المثل

اجرت المثل زوجه: با توجه به تاکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱بر شروط ضمن عقد

ادامه مطلب »

حصروراثت

اعتراض به حصروراثت: با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده ۳۶۲ قانون

ادامه مطلب »

ولایت

ولایت قهری پدر: سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن

ادامه مطلب »

نفقه زن

نفقه زن بر عهده شوهر است.تبصره_نفقه عبارت است مسکن و لباس و غذا و اثاث البیت به طور متناسب.( ماده

ادامه مطلب »

ازدواج

شروط ضمن عقد ازدواج: طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف یا مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن

ادامه مطلب »