نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

دسته‌بندی: نظامی

سربازی

جرایم سربازی: اشخاص ذیل به حبس تادیبی از یک ماه الی یک سال محکوم خواهند شد:۱_مرتکبین هرگونه تقلب یا دسیسه

ادامه مطلب »

نظامی

قشون نظامی: ترتیب گرفتن قشون را قانون معین می‌کند تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب به موجب

ادامه مطلب »

اسلحه

هیچ کس نباید در شهرها هیچ نوع اسلحه ناریه با خود حمل نماید.( ماده ۱ قانون حمل اسلحه مصوب ۱۲۸۹/۱/۱۱خورشیدی)

ادامه مطلب »

پرچم

الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است.( اصل پنجم متمم قانون اساسی

ادامه مطلب »