نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

دسته‌بندی: سیاسی

قاجار

اعلام انقراض سلطنت قاجاریه: مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی

ادامه مطلب »

سیاسی

منازعات راجع به حقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نماید (اصل ۷۲ متمم

ادامه مطلب »

پادشاه

شخص پادشاه از مسئولیت مبرا است وزراء دولت در هر گونه امور مسئول مجلسین هستند.(اصل ۴۴ متمم قانون اساسی مصوب

ادامه مطلب »

مرز

حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییر پذیر نیست مگر به موجب قانون.( اصل ۳۰ متمم

ادامه مطلب »

مذهب

مذهب رسمی ایران: مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه جعفریه اثنی عشری است باید پادشاه ایران دارا و مروجین مذهب

ادامه مطلب »