نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

دسته‌بندی: حقوقی

بانکها

نحوه وصول مطالبات بانکها: ماده ۱-کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانک‌ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا

ادامه مطلب »

وقف

چون به موجب صریح ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی عقد وقف صرفاً به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این

ادامه مطلب »

اجاره

ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۲ علی الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به

ادامه مطلب »

ولایت

ولایت قهری پدر: سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن

ادامه مطلب »

کار

صلاحیت مرجع حل اختلاف قانون کار: مادتین ۳۷ و ۳۸ قانون کار مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ هرگونه اختلاف بین کارگر

ادامه مطلب »

مرور زمان

در سال ۶۱ شورای نگهبان طی مروری که از قوانین رایج ومتداول زمان منجمله قانون آیین دادرسی مدنی به عمل

ادامه مطلب »

سند

ثبت اسناد:یکی از وظایف سردفتران (مباشرین ثبت)ثبت اسناد وفق قوانین ومقررات موجود می باشد.درتعریف سند می توان گفت اصولا به

ادامه مطلب »

تعریف اعمال تصدی

اعمال تصدی اعمالی است که دولت ازنقطه نظر حقوقی مشابه اعمال افرادانجام می دهدمانندخریدوفروش اجاره واستیجاره وامثال آن .(تبصره ماده۴

ادامه مطلب »

تعریف اسناد کتبی

اسنادکتبی عبارت است ازکلیه نوشتجات طرفین اعم ازاین که رسمی باشد یا عادی.(ماده۲۶۹قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی) (ماده فوق

ادامه مطلب »

اعلانات

اعلانات رسمی که از طرف ادارات دولتی به طبع می رسند روی کاغذ سفید خواهد بود، سایر اعلانات از هر

ادامه مطلب »

کتابفروش

کتاب فروش حق ندارد از مطبوعات آنچه را که نویسنده و مطبعه آن به طور وضوح معرفی نشده‌اند بفروشد مگر

ادامه مطلب »

چاپخانه

چاپخانه حق ندارد چیزی به طبع برساند بدون اینکه اسم نویسنده و رسم او را بدانند و بدون این که

ادامه مطلب »