نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

دسته‌بندی: کیفری

سرقت

لزوم رد مال در سرقت: مجرم بایدمالی راکه به واسطه جرم تحصیل کرده است(مثل اموال مسروقه و غیره) اگر موجود

ادامه مطلب »

مجازات

لزوم قانونی بودن مجازات ها و قواعد حاکم بر آن: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تامینی و

ادامه مطلب »

قوانین جزایی

قلمرو قوانین جزایی: قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب »

جرم

تعریف جرم: هررفتاری اعم ازفعل یا ترک فعل که درقانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.(ماده

ادامه مطلب »

تخریب

هر کس عمداً اشیا منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً

ادامه مطلب »

خیانت

خیانت درامانت: هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق

ادامه مطلب »

مامور

مامور به خدمات عمومی: مامورین به خدمات عمومی از حیث جرائم مذکور در فصل چهارم از باب دوم قانون مجازات

ادامه مطلب »

سربازی

جرایم سربازی: اشخاص ذیل به حبس تادیبی از یک ماه الی یک سال محکوم خواهند شد:۱_مرتکبین هرگونه تقلب یا دسیسه

ادامه مطلب »

اعدام

نظر به ماده ۴۸۵ قانون اصول محاکمات جزایی برای اجرای احکام اعدام در موارد ذیل تصویب می‌شود:محکوم به اعدام مصلوب

ادامه مطلب »

زندان

محبس عبارت از محل حفاظت محکومین (ماده ۱نظامنامه محابس توقیف گاههااز سری نظامنامه های منتشره در مجله رسمی از اول

ادامه مطلب »

جعل

جعل توسط اجزای ثبت: هرگاه اجزای اداره ثبت اسناد و املاک عامدا یکی از جرم های ذیل را مرتکب شوند

ادامه مطلب »

استخدامی

تعریف خدمت رسمی: خدمت رسمی عبارت است از دارا بودن شغل ثابت در یکی از وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی.( ماده

ادامه مطلب »

اداری

مجازات های ادری: مجازات‌های اداری به قرار ذیل است:۱-اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت.۲-توبیخ کتبی با درج در ورقه.۳-کسر

ادامه مطلب »

خلاف

تعریف خلاف: خلاف عبارت از جرمی است که جزای آن تکدیری است چنانکه قانون مجازات معین می‌کند.(ماده ۱۸۴ قانون اصول

ادامه مطلب »

جنحه

جنحه عبارت از جرمی است که جزای آن موافق قانون مجازات تادیبی است.(ماده ۱۸۳ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۳۱مرداد

ادامه مطلب »

جنایت

تعریف جنایت: جنایت عبارت از جرمی است که جزای آن ترهیبی و ترذیلی باهم است یا فقط ترذیلی است.(ماده ۱۸۲

ادامه مطلب »

تلگراف

افشا تلگراف افشا یاتوقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین می‌کند.( اصل

ادامه مطلب »

دستگیری

ممنوعیت دستگیری بدون حکم محکمه: غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمیتوان فوراً دستگیر

ادامه مطلب »

نفی بلد

هیچ یک از ایرانیان را نمی‌توان نفی بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت در محل

ادامه مطلب »

شرکت

امتیاز تشکیل کمپانی: بدون تصویب مجلس شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی و شرکت‌های عمومی از هرقبیل و به هر عنوان

ادامه مطلب »