نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

دسته‌بندی: تشکیلاتی و سازمانی

دستگاه اجرایی

دستگاه اجرایی : کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که

ادامه مطلب »

دیوان

دیوان تمیز: درتمام مملکت، فقط یک دیوان خانه تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن هم در شهر پایتخت

ادامه مطلب »

دادستان

تکالیف دادستان: مواردی را که مدعی عمومی باید دخالت در محاکمات حقوقی نماید موارد ابلاغ گویند و در موارد مذکوره

ادامه مطلب »

دادگاه

محکمه صلح: محکمه صلح فقط در حوزه صلحیه خود حق رسیدگی دارد.(ماده ۲۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه

ادامه مطلب »

حوزه قضایی

تعریف حوزه ابتدایی: حوزه ابتدایی عبارت است ازقسمتی ازخاک ایران که درقلمرو یک محکمه صلحیه است.(ماده۷قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه

ادامه مطلب »

حواله

حواله وزراء: حواله سندی است که به موجب آن دائن باید طلب تشخیص شده خود را دریافت نماید حواله وزراء

ادامه مطلب »

روزنامه

روزنامه رسمی: در تحت مراقبت و نظارت وزارت داخله به مخارج دولت در پایتخت روزنامه رسمی ایران تاسیس می‌شود که

ادامه مطلب »

فرمانفرما

فرمانفرما های ایالات و ولایات از رجال موثق مجرب کافی دولت به تصویب وزارت داخله انتخاب از طرف قرین الشرف

ادامه مطلب »

کدخدا

وظایف و جایگاه کدخدا: اداره کردن امور ده به عهده کدخدا است که به رضایت اکثرساکنین ده وبه تصویب مباشر

ادامه مطلب »

چاپخانه

چاپخانه حق ندارد چیزی به طبع برساند بدون اینکه اسم نویسنده و رسم او را بدانند و بدون این که

ادامه مطلب »

شهرداری

قانون بلدیه مصوب دهم خرداد ۱۲۸۶ خورشیدی اولین قانونی بود که در خصوص مسائل شهری و شهرنشینی تنظیم و تنسیق

ادامه مطلب »

قاضی

هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقت یا دائما بدون محاکمه و سپس بود تقصیر، تغییر داد

ادامه مطلب »

خزانه

هیچ مرسوم و انعامی به خزانه دولت حواله نمی‌شود مگر به موجب قانون (اصل۱۰۰ قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی) تشخیص

ادامه مطلب »

هیات منصفه

در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیئت منصفه در محاکم حاضر خواهند بود (اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵

ادامه مطلب »

ایالت

ایالت قسمتی ازمملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم نشین جزو است.(ماده ۲قانون تشکیل ایالات و ولایات و

ادامه مطلب »

لایحه

لوایح لازمه را در ایجاد قانونی یا تغییر و تکمیل و نسخ قوانین موجوده مجلس شورای ملی در موقع لزوم

ادامه مطلب »

قوای مملکت

قوای مملکت ناشی از ملت است طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌کند.( اصل ۲۶متمم قانون اساسی مصوب

ادامه مطلب »

وزیر

هرگاه وزیری برخلاف یکی ازقوانین موضوعه که به صحه همایونی رسیده اندبه اشتباه کاری، احکام کتبی یا شفاهی ازپیشگاه مقدس

ادامه مطلب »

مجلس

واژه مجلس به معنای دورهم جمع شدن وکنارهم نشستن میباشد جلس یجلس اجلاس(فرهنگ المنجد جلد ۲ ص ) اولین مجلس

ادامه مطلب »