نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

دسته‌بندی: ثبتی

محققین ثبت

علیرغم اشاره قانونگذار در قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۰۲وظهور پدیده ثبت املاک (ماده ۳۴ الی ۶۳ قانون فوق) وهمچنین

ادامه مطلب »

تمسکات

واژه تمسکات درماده ۱۳۸ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹ بکار رفته است وآن به معنی ما به التمسک استعمال نمایند

ادامه مطلب »

صلاحیت

صلاحیت درامور ثبت: ازجمله مباحث مهمی که در امور ثبتی همیشه حائز اهمیت بوده بحث صلاحیت است.موضوعی که در صورت

ادامه مطلب »

تسجیل

ازنظر لغوی تسجیل به معنای تایید ،تصدیق و مسجل کردن می باشد و عرفا تایید و تصدیق با امضا محقق

ادامه مطلب »

وکالت

جوازتنظیم وکالت توسط سردفتر: مطابق ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵ تیر ماه

ادامه مطلب »

گواهی

گواه دراسنادرسمی: درتنظیم اسنادرسمی :شهود باید از اشخاص بالغ و معروف و موثق باشد علاوه بر این تصدیق نامه هویت

ادامه مطلب »

سند

سند تک برگ: سند مالکیت تک برگی  یا سند کاداستری یا به مفهوم رایج ومتداول آن،  تک برگ سند؛ همگی

ادامه مطلب »

ثبت احوال

طبق ماده ۱ اصلاحی قانون ثبت احوال صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است و چنانچه

ادامه مطلب »

جعل

جعل توسط اجزای ثبت: هرگاه اجزای اداره ثبت اسناد و املاک عامدا یکی از جرم های ذیل را مرتکب شوند

ادامه مطلب »

امضاء

امضا‌‌ءعبارت از هر علامت یا نشان یا هرنوع خطوطی اعم ازمورب یاغیرآن که حاصل سلیقه و تفکر و انتخاب شخص

ادامه مطلب »

ثبت اسناد

ثبت اسناداختیاری است مگردرمواردذیل:۱-اجازه وامتیازاتی که ازطرف دولت نسبت به عین ویا منافع اراضی ویاابنیه ویا سواحل ویا دریاچه هاویا

ادامه مطلب »

ثبت املاک

ثبت املاک اختیاری است مگردرموردنقل وانتقال خالصجات دولتی واموال غیرمنقوله ایالات و ولایات وبلوکات وبلدیه هاویا نقل وانتقال املاک غیرمنقول

ادامه مطلب »

حق الثبت

هرگاه اجزای اداره ثبت اسناد و املاک مبلغ حق ثبت را عمداً کمتر از تعرفه مقرر اخذ نمایند در دفعه

ادامه مطلب »

احراز هویت

احراز هویت(موضوع مواد۵۴،۵۳،۵۲قانون ثبت اسناد مصوب اردیبهشت ۱۲۹۰ ومواد۷۷،۷۶،۷۵ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۰۲ ومواد۱۴۸،۱۴۷،۱۴۶ قانون ثبت واملاک مصوب

ادامه مطلب »

رونوشت

رونوشت، صورت ثبت ، سواد سند، تصدیق ، سواد مصدق و فتوکپی برابراصل همگی دریک میدان مفهوم قراردارند.در زمان های

ادامه مطلب »

اداره ثبت

تشکیلات اداری ثبت: مباشرین ومدیران ثبت ومعاونین آنهادراداره ودرتحت نظارت محکمه ابتدایی هستندکه درحوزه آن واقعند.(ماده۳۷قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)محکمه

ادامه مطلب »