نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

پادشاه

شخص پادشاه از مسئولیت مبرا است وزراء دولت در هر گونه امور مسئول مجلسین هستند.(اصل ۴۴ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵خورشیدی)
شخص پادشاه نمی‌تواند بدون تصویب و رضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا متصدی امور مملکت دیگری شود.( اصل ۴۳ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
کلیه قوانین و دستخط های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.( اصل ۴۵ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.( اصل ۴۷ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
اعلام جنگ و عقد صلح با پادشاه است. (اصل ۵۱ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
فرمانفرمایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.( اصل ۵۰ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵خورشیدی)
صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون اینکه هرگز از اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید. (اصل ۴۹ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
پادشاه می تواند مجلس شورای ملی و مجلس سنا را به طور فوق‌العاده امر به انعقاد فرمایند (اصل ۵۴ متمم قانون اساسی مصوبه ۱۲۸۵ خورشیدی)
موافقت قانون به نام پادشاه است.( اصل ۵۵ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵خورشیدی)
مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانون معین باشد( اصل ۵۶ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصحیح شده (اصل ۵۷ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)