نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

دسته‌بندی: مدنی

ولایت

ولایت قهری پدر: سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن

ادامه مطلب »

مرور زمان

در سال ۶۱ شورای نگهبان طی مروری که از قوانین رایج ومتداول زمان منجمله قانون آیین دادرسی مدنی به عمل

ادامه مطلب »

سند

سند تک برگ: سند مالکیت تک برگی  یا سند کاداستری یا به مفهوم رایج ومتداول آن،  تک برگ سند؛ همگی

ادامه مطلب »

اقرار

اقرارمدعی افلاس: اقرار مدعی افلاس در امور راجع به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء حکم نمی شود

ادامه مطلب »

اعمال تصدی

اعمال تصدی اعمالی است که دولت ازنقطه نظر حقوقی مشابه اعمال افرادانجام می دهدمانندخریدوفروش اجاره واستیجاره وامثال آن .(تبصره ماده۴

ادامه مطلب »

لایحه

لوایح لازمه را در ایجاد قانونی یا تغییر و تکمیل و نسخ قوانین موجوده مجلس شورای ملی در موقع لزوم

ادامه مطلب »

پایتخت

پایتخت ایران: پایتخت ایران تهران است( اصل چهارم قانون اساسی متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵)

ادامه مطلب »