نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

دسته‌بندی: تاریخی

قاجار

اعلام انقراض سلطنت قاجاریه: مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی

ادامه مطلب »