نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

دسته‌بندی: دادرسی مدنی

مرور زمان

در سال ۶۱ شورای نگهبان طی مروری که از قوانین رایج ومتداول زمان منجمله قانون آیین دادرسی مدنی به عمل

ادامه مطلب »

حاکم شرع

اعتراض به حکم حاکم شرع در ماده ۱۷ فصل دوم دادگاه های صلح لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸/۷/۵و

ادامه مطلب »

سند

سند تک برگ: سند مالکیت تک برگی  یا سند کاداستری یا به مفهوم رایج ومتداول آن،  تک برگ سند؛ همگی

ادامه مطلب »

تامین دلیل

اشخاصی که ظنین هستند براینکه تحقیقات محلی و استطلاع از مطلعین و استعلام از اهل خبره بعدها ممکن نخواهد بود

ادامه مطلب »

اعاده دادرسی

اعاده دادرسی یا اعاده محاکمه یعنی برگرداندن دادرسی به حالت اول به استنادجهات موضوعی مصرح قانونی.(نویسنده) عرض حال اعاده محاکمه

ادامه مطلب »

مواعد

مواعدی را که قانون معین کرده باید، به نظر و تصویب محکمه معین شود و موعدی را که محکمه معین

ادامه مطلب »

افلاس

تعریف مفلس: مقصودازمفلس غیرازورشکسته به تقصیراست یا ورشکسته به بی احتیاطی که مجازات آنان درقانون مجازات معین شده.(تنبیه ماده۶۲۴ قانون

ادامه مطلب »

رای

بعد از ختم مذاکره شفاهی متداعیین و اظهار عقیده مدعی العموم، محکمه هر گاه بتواند فورا رای میدهد والا رئیس

ادامه مطلب »

ابلاغ

ابلاغ به موکل: هرگاه وکیل استعفاء کرده یا فوت شده باشد اعلامات لازمه با قید جهت آن به موکل می

ادامه مطلب »

صلح

صلح دعوا: درهرمرحله ازمراحل وهردوره ای ازادوارمحاکمه حقوقی، طرفین می توانند به محکمه اعلام نمایند که می خواهند منازعه خود

ادامه مطلب »

شخص ثالث

هرگاه شخص ثالثی به ملاحظه نفعی که برای او ازمحق شدن یکی از متداعیین حاصل است بخواهد در دعاویی شرکت

ادامه مطلب »

ایرادات

مدعی علیه که به محکمه احضار شده است می تواند بدون اینکه جواب مدعی را بدهد در موارد مفصله ذیل

ادامه مطلب »

دادخواست

دعاوی متعدد دریک دادخواست: دعاوی متعدده که مدرک و مبنای آنها مختلف است نباید در یک عرضحال نوشته شود ولو

ادامه مطلب »

تحقیقات

تحقیقات محلی:در موارد منازعات راجع به مساحت و حدود ملکی در صورتی که یکی از طرفین یا هر دو طرف

ادامه مطلب »

شهادت

شهادت در دادگاه:متداعیین حق ندارند در حین اداء شهادت کلام شهود را قطع کنند ولی بعد از آن حاکم صلح

ادامه مطلب »

سوگند

اتیان به قسم راجع به خود متداعیین است و ربطی به وکیل ندارد.(ماده ۷۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

ادامه مطلب »

احضاریه

احضار متداعیین به توسط احضاریه به عمل می آید و در احضار نامه نکات مفصله ذیل باید تصریح شود:۱-اسم و

ادامه مطلب »

دعوا

محاکم عدلیه به دعاوی حقوقی که راجع به آنها است موافق قوانین رسیدگی کرده حکم یافصل می نمایند و آنچه

ادامه مطلب »