نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

دسته‌بندی: مجازاتها

مجازات

لزوم قانونی بودن مجازات ها و قواعد حاکم بر آن: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تامینی و

ادامه مطلب »

قوانین جزایی

قلمرو قوانین جزایی: قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب »

زندان

اجازه نامه ملاقات بامحبوسین باید ازطرف رئیس محبس صادر شود و مشارالیه می تواند در صورتی که مقتضی بداند از

ادامه مطلب »

تعریف زندان

محبس عبارت از محل حفاظت محکومین (ماده ۱نظامنامه محابس توقیف گاههااز سری نظامنامه های منتشره در مجله رسمی از اول

ادامه مطلب »

نفی بلد

هیچ یک از ایرانیان را نمی‌توان نفی بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت در محل

ادامه مطلب »