نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

دسته‌بندی: دادرسی کیفری

مامور

مامور به خدمات عمومی: مامورین به خدمات عمومی از حیث جرائم مذکور در فصل چهارم از باب دوم قانون مجازات

ادامه مطلب »

احاله

احاله دعوای جزایی: احاله دعوای جزایی از محکمه به محکمه از حوزه به حوزه دیگر باید به اجازه محکمه عالی

ادامه مطلب »

بازجویی

اعتباراوراق بازجویی: در اوراق استنطاقیه نوشتن بین سطور و تراشیدن کلمات به کلی ممنوع است اگر یک یا چند کلمه

ادامه مطلب »

جلب

جلب متهم: جلب متهم به موجب ورقه جلب به عمل می آید ورقه جلب که مضمونش مضمون ورقه احضار است

ادامه مطلب »

دستگیری

ممنوعیت دستگیری بدون حکم محکمه: غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمیتوان فوراً دستگیر

ادامه مطلب »