نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

دسته‌بندی: تشکیلات مجریه

حواله

حواله وزراء: حواله سندی است که به موجب آن دائن باید طلب تشخیص شده خود را دریافت نماید حواله وزراء

ادامه مطلب »

فرمانفرما

فرمانفرما های ایالات و ولایات از رجال موثق مجرب کافی دولت به تصویب وزارت داخله انتخاب از طرف قرین الشرف

ادامه مطلب »

کدخدا

وظایف و جایگاه کدخدا: اداره کردن امور ده به عهده کدخدا است که به رضایت اکثرساکنین ده وبه تصویب مباشر

ادامه مطلب »

چاپخانه

چاپخانه حق ندارد چیزی به طبع برساند بدون اینکه اسم نویسنده و رسم او را بدانند و بدون این که

ادامه مطلب »

شهرداری

قانون بلدیه مصوب دهم خرداد ۱۲۸۶ خورشیدی اولین قانونی بود که در خصوص مسائل شهری و شهرنشینی تنظیم و تنسیق

ادامه مطلب »

خزانه

هیچ مرسوم و انعامی به خزانه دولت حواله نمی‌شود مگر به موجب قانون (اصل۱۰۰ قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی) تشخیص

ادامه مطلب »

ایالت

ایالت قسمتی ازمملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم نشین جزو است.(ماده ۲قانون تشکیل ایالات و ولایات و

ادامه مطلب »

وزیر

هرگاه وزیری برخلاف یکی ازقوانین موضوعه که به صحه همایونی رسیده اندبه اشتباه کاری، احکام کتبی یا شفاهی ازپیشگاه مقدس

ادامه مطلب »