نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

دسته‌بندی: صنفی

اعلانات

اعلانات رسمی که از طرف ادارات دولتی به طبع می رسند روی کاغذ سفید خواهد بود، سایر اعلانات از هر

ادامه مطلب »

کتابفروش

کتاب فروش حق ندارد از مطبوعات آنچه را که نویسنده و مطبعه آن به طور وضوح معرفی نشده‌اند بفروشد مگر

ادامه مطلب »

چاپخانه

چاپخانه حق ندارد چیزی به طبع برساند بدون اینکه اسم نویسنده و رسم او را بدانند و بدون این که

ادامه مطلب »

پست

لزوم حفظ مراسلات پستی: مراسلات پستی کلیتا محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردی که قانون

ادامه مطلب »