نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

دسته‌بندی: تشکیلات قضاییه

دیوان

دیوان تمیز: درتمام مملکت، فقط یک دیوان خانه تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن هم در شهر پایتخت

ادامه مطلب »

دادستان

تکالیف دادستان: مواردی را که مدعی عمومی باید دخالت در محاکمات حقوقی نماید موارد ابلاغ گویند و در موارد مذکوره

ادامه مطلب »

دادگاه

محکمه صلح: محکمه صلح فقط در حوزه صلحیه خود حق رسیدگی دارد.(ماده ۲۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه

ادامه مطلب »

حوزه قضایی

تعریف حوزه ابتدایی: حوزه ابتدایی عبارت است ازقسمتی ازخاک ایران که درقلمرو یک محکمه صلحیه است.(ماده۷قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه

ادامه مطلب »

روزنامه

روزنامه رسمی: در تحت مراقبت و نظارت وزارت داخله به مخارج دولت در پایتخت روزنامه رسمی ایران تاسیس می‌شود که

ادامه مطلب »

قاضی

هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقت یا دائما بدون محاکمه و سپس بود تقصیر، تغییر داد

ادامه مطلب »

هیات منصفه

در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیئت منصفه در محاکم حاضر خواهند بود (اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵

ادامه مطلب »