نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

اداری

مجازات های ادری:

مجازات‌های اداری به قرار ذیل است:
۱-اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت.
۲-توبیخ کتبی با درج در ورقه.
۳-کسر مقرری ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا ۶ ماه.
۴-انفصال موقت از سه ماه تا یک سال.
۵-تنزل مقام یک درجه یا زیادتر.
۶-انفصال دائم از وزارتخانه ذیمدخل.
۷-انفصال دائم از خدمات دولتی.(ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی)

در صورت محکومیت به مجازات‌های مندرج در فقرات ۴ و ۵ و ۶ و ۷ ماده ۳۸ محکوم علیه حق دارد از تاریخ ابلاغ حکم دو هفته از مجلس تحقیق و محاکمه اداری کتباً تقاضای تجدید نظر نماید در این صورت با رعایت مفاد ماده ۳۲ سه عضو دیگر با دو نفر از اعضای هیئت حاکمه سابق برای تجدید نظر معین شده حکم این هیئت حتمی الاجرا خواهد بود.(ماده۳۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲آذر۱۳۰۱ خورشیدی)

تقصیرات اداری:

برای رسیدگی به تقصیرات اداری و تعیین مجازات مستخدمین، مجلس تحقیق و محاکمه اداری در تحت نظر وزیر یا معاون او تشکیل می شود مجلس مزبور مرکب خواهد بود از سه نفر از اعضاء وزارت متبوعه مستخدم مظنون اعم از متصدیان شغل و یا منتظرین خدمت، مشروط بر این که رتبه آنها از رتبه مظنون کمتر نباشد و در صورت عدم کفایت عده اعضای لازمه در خود وزارتخانه با رعایت شرط مزبور فوق از اعضای وزارت خانه دیگر تکمیل می گردد. (ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی)