نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

مالیات

هیچ قسم مالیات برقرار نمی شود مگر به حکم قانون.( اصل ۹۴ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
مواردی را که از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد نمود. (اصل ۹۵ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵)
خورشیدی)
میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی به اکثریت تصویب و معین خواهد نمود (اصل ۹۶ متمم قانون اساسی مصوب
۱۲۸۵ خورشیدی)
در مواد مالیات هیچ تفاوت و امتیازی فی مابین افراد ملت گذارده خواهد شد (اصل ۹۷ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵
خورشیدی)
تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است. (اصل ۹۶ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
غیر از مواقعی که قانون صراحتا مستثنی می دارد به هیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمی شود مگر به اسم مالیات
مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی. (اصل ۹۹ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

فقره اول :
مالیات هایی که برای مصارف بلدیه در بلاد ایران هر ماه از وسایط نقلیه دریافت خواهد شد به قرار ذیل است:
۱- درشکه مطلقا ۱۲ قرآن
۲-کالسکه و لاندو مطلقا ۱۵قران
۳-چهار چرخه بارکش۴ قران
۴- دوچرخه بارکش دو قرآن و دهشایی.
۵ -دلیجان امینبوس ۱۵قران.
۶-چرخ های دستی سیارمخصوص کسب ۱ قران.
۷-اتومبیل ۵تومان.
۸-واگن اتومبیل هریکی سه تومان.
۹-گاری یک تومان.
۱۰-دوچرخه سواری ۵قران.
۱۱-ولوسپید دوقران.
۱۲-ولوسپی بخاری(موتورسیکل)۵قران.
۱۳-اسب وقاطر و شتراعم ازاسب کالسکه ودرشکه وگاری وسواری یاباری دوقران.
۱۴-الاغ سواری ۱قران.
۱۵-الاغ باری ده شاهی.
۱۶-گاو عرابه کش یک قران.
فقره ثانی:
مالیات هایی که برای مصارف مزبوره ازوسایط نقلیه که ازخارج ، داخل شهرمی شوددرهردفعه ورود دریافت خواهد شد به قرارذیل است:
۱-ازهرگاری بدون ملاحظه عده اسب ۴قران .
۲-دوچرخه بارکش بدون ملاحظه عده اسب یک قران.
۳-چهارچرخه بارکش بدون ملاحظه عده اسب دوقران.
۴-کالطکه ودرشکه بدون ملاحظه عده اسب سه قران.
۵-اتومبیل یک قران.
۶-واگن اتومبیل شش قران.
۷-دلیجان ۴قران.
۸-گاو بارکش و الاغ سه شاهی قاطرواسب ویابو ۵شاهی شترشش شاهی.(ماده ۱ قانون مالیات بلدی بر وسایط نقلیه مصوب ۱۲۸۸/۱۲/۲۵)

وسایط نقلیه که ازمالیات معافند به قرارذیل است:
۱-وسایط نقلیه مخصوص سلطنت ودولت.
۲-وسایط نقلیه مخصوص مامورین سیاسی دول خارجه.
۳-وسایل نقلیه عسکریه ازهرقبیل.
۴-وسایط نقلیه متعلقه به خدمات صحیه.
۵-وسایط نقلیه مخصوص به خدمات بلدیه.(ماده ۸قانون مالیات بلدی بروسایط نقلیه مصوب۱۲۸۸/۱۲/۲۵)
(قانون فوق با ماده۴قانون مالیات راه والغا عوارض ومالیات های بلدی مصوب۱۳۰۴/۱۱/۱۹ و ماده ۷قانون اصلاح قانون مالیات راه مصوب ۱۳۱۱/۶/۸ خورشیدی منسوخ گردیده)

هیچ مالیاتی وضع و دریافت نمی‌شود مگر اینکه مجلس شورای ملی آن را تصویب و اعلیحضرت همایونی امضا کرده باشد هیچگونه مالیات مملکتی و عایدات دولتی دریافت نمی‌شود مگر به دستیاری مباشری و تحصیلداران خزانه دولتی و موافق عنوانی که قانونا مقرر شده باشد.(ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۲۸۹/۱۱/۳۰خورشیدی)
جز مالیات هایی که به موجب قانون سالیانه بودجه تصویب می‌شود اخذ هرگونه مالیات دولتی دیگر به هر اسم و رسم که باشد ممنوع است عمالی که امر به اخذ این قبیل مالیات‌های ممنوعه بدهند و اشخاصی که فهرست و تعرفه و اسناد آن را بسازند و کسانی که متصدی وصول آن بشوند در شمار سارقین اموال دولت محسوب شده و از طرف دولت قانونا تعقیب و مجازات خواهند شد.(ماده۱۲قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۲۸۹/۱۱/۳۰)

موادقانون فوق با ماده۵۳قانون محاسبات عمومی مصوب۱۳۱۲/۱۲/۱۰ خورشیدی نسخ گردیده)

مالیات برمستغلات:

برای کلیه مستغلات از قبیل دکاکین مغازه ها خانه های اجاره انبارها و کاروانسراها مهمائخانه ها یخجالها قهوه خانه ها میدانها در شهرها و قصبات عمده مالیات مستغلات برقرار می شود(ماده۱قانون مالیات مستغلات مصوب۱۲۹۴/۶/۸خورشیدی)
ماده ۳ – عایدی هر یک از مستغلات مذکوره در فوق اگر چنانچه در اجاره باشد از روی اجاره نامه مشخص می شود و هر گاه به اجاره نرفته باشد اداره مالیه از روی ممیزی تشخیص خواهد داد به این ترتیب که آنها رابا مستغلات نظیر آن که در همان نواحی و اطراف نزدیک به آن واقع شده و تقریبا برای مصرف واحد مهیا شده اند سنجیده و ممیزی می نمایند.(ماده۳قانون مالیات مستغلات مصوب۱۲۹۴/۶/۸خورشیدی)
مستغلات ذیل از دادن مالیات معاف می باشند
۱- مستغلات متعلق به دولت
۲- حمامها.
تبصره – مستغلات مذکوره در فقره ( ۳ ) مالیات هایی را که تا کنون می پرداخته اند کماکان خواهند پرداخت.
۳- مستغلاتی که بلاحاصل و فایده باشد.
۴- خانه های مسکونی مادام که به اجاره رفته باشند.
۵-خانه ای که قسمتی از آن را مالک ساکن و قسمت دیگر را به اجاره داده باشد مشروط بر این که مال الاجاره سالیانه از سی تومان تجاوز نکند.(ماده۴قانون مالیات مستغلات مصوب ۱۲۹۴/۶/۸ خورشیدی)
مستغلات جدیدالبناء ومستغلاتی که به واسطه حادثه ازقبیل حریق زلزله سیل و امثال آن محتاج به تجدید بنا یا تعمیر بشوند از روز ختم بناتا دو سال از دادن مالیات مستغلات معاف خواهندبود مشروط بر این که وقوع خرابی و ختم بنا کتبا به اداره مالیه اظهار شود.(ماده۵قانون مالیات مستغلات مصوب ۱۲۹۴/۶/۸خورشیدی)
هر یک از مستغلات مذکوره که بیش از سه ماه بلا عایدی باشد مالیات مدنی که بلاعایدی بوده است به او تخفیف داده می شود.(ماده۶ قانون مالیات مستغلات مصوب ۱۲۹۴/۶/۸ خورشیدی)
هر کس که مالک مستغلی است و یا حق انتفاع از آن را دارد باید عایدی سالیانه آن را به اداره مالیه محل اظهار نماید ترتیب این احضاریه و مدت مهلت آن در نظامنامه ای که در ماده ( ۱۷ ) این قانون مذکور است معین خواهد شد.(ماده۷قانون مالیات مستغلات مصوب۱۲۹۴/۶/۸خورشیدی)اسامی مالکین و متولیهای مستغلاتی که مطابق این قانون مالیات مستغلات به آنها تعلق می گیرد از طرف خود آنها و مستأجرین آن مستغلات باید به اداره مالیه اظهار شود در صورت تخلف مسئول خواهند بود.(ماده۸قانون مالیات مستغلات مصوب ۱۲۹۴/۶/۸ خورشیدی) یادآوری: قانون فوق با ماده ۲۲قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۹ آبان ۱۳۲۲ خورشیدی نسخ گردیده