نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

قیم

قیم اتفاقی در امور کیفری:

درمواردی که تعقیب جرم موقوف به شکایت ازمتضررجرم است اگرمتضررازجرم صغیرباشدو ولی یا قیم نداردمدعی العموم مکلف است موافق قانون برای صغیرقیم معین کندوهرگاه تعیین قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرروزیان نسبت به صغیرباشدتاتعیین قیم مدعی العموم موقتا کسی را به عنوان قیم اتفاقی تعیین می نمایدودرموقع ضرورت قبل ازتعیین قیم اقدامات فوری راکه برای حفظ آثارودلائل جرم وتعقیب آن لازم است دستور می دهدولی ادامه تعقیب منوط است به اینکه قیم مصلحت صغیررادرتعقیب امر تشخیص کندوشکایت نماید.درمواردی که صغیرولی یا قیم داردو ولی یا قیم او شخصا مرتکب عمل شده ویا مداخله درجرم داشته وموافق قانون مدنی قیم اتفاقی هنوز معین نشده است نیز به همین ترتیب عمل خواهدشدواگر قیم اتفاقی تعیین شده وظیفه اقدام برعهده اوست.(قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب ۱۳۱۶/۲/۲۶ خورشیدی)