جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

مقررات حاکم برروده

مقررات حاکم برروده


روده و کپون وزه متصل به روده کلیه ذبایح در تمام مملکت به عنوان مالیات متعلق به دولت است. (ماده یک قانون راجع به روده مصوب ۱۲۸۹/۲/۶خورشیدی)
هرگاه محقق شود که کسی بدون اجازه دولت روده و کپون و زیره فروخته است ضعف قیمت از فروشنده دریافت خواهد شد.( ماده ۲ قانون راجع به روده مصوب ۱۲۸۹/۲/۶خورشیدی)

کسانی که برای مصارف داخلی روده و زه و کپون لازم داشته باشند در ابتیاع حق تقدم بر سایر مشتریان دارند و فقط به صنف زهتاب دو ثلث از قیمت عادله تخفیف داده میشود.( ماده ۳ قانون راجع به روده مصوب۱۲۸۹/۲/۶ خورشیدی)
ترتیب جمع آوری روده و زه و کپون و اداره این کار را وزارت مالیه مرتب خواهد نمود (ماده ۴ قانون راجع به روده مصوب ۱۲۸۹/۲/۶خورشیدی)

(این قانون با ماده ۴قانون مالیات روده مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۱۸ و قانون الغاء عوارض راجع به روده مصوب ۱۳۰۵/۹/۱۶ خورشیدی ملغی گردیده است.)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font