نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

روده


روده و کپون وزه متصل به روده کلیه ذبایح در تمام مملکت به عنوان مالیات متعلق به دولت است. (ماده یک قانون راجع به روده مصوب ۱۲۸۹/۲/۶خورشیدی)
هرگاه محقق شود که کسی بدون اجازه دولت روده و کپون و زیره فروخته است ضعف قیمت از فروشنده دریافت خواهد شد.( ماده ۲ قانون راجع به روده مصوب ۱۲۸۹/۲/۶خورشیدی)

کسانی که برای مصارف داخلی روده و زه و کپون لازم داشته باشند در ابتیاع حق تقدم بر سایر مشتریان دارند و فقط به صنف زهتاب دو ثلث از قیمت عادله تخفیف داده میشود.( ماده ۳ قانون راجع به روده مصوب۱۲۸۹/۲/۶ خورشیدی)
ترتیب جمع آوری روده و زه و کپون و اداره این کار را وزارت مالیه مرتب خواهد نمود (ماده ۴ قانون راجع به روده مصوب ۱۲۸۹/۲/۶خورشیدی)

(این قانون با ماده ۴قانون مالیات روده مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۱۸ و قانون الغاء عوارض راجع به روده مصوب ۱۳۰۵/۹/۱۶ خورشیدی ملغی گردیده است.)