نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

دادسرا

پارکه بدایت :

پارکه بدایت تشکیل می‌شود از مدعی عمومی محکمه ابتدایی و یک نفر معاون او برای هر اتاقی از اتاق های حقوقی و جزایی. (ماده ۱۱۵ قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه وحکام صلحیه مصوب ۱۲۹۰/۴/۱۹ خورشیدی)

پارکه استیناف:

پارکه محکمه استیناف عبارت است از مدعی عمومی اول و یک وکیل عمومی برای هر اتاقی و (در صورت لزوم) یک معاون وکیل عمومی.(ماده ۱۱۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب ۱۲۹۰/۴/۱۹ خورشیدی)
تنبیه-برای اختصار به جای شعبه اداره مدعی عمومی منبعدلفظ پارکه استعمال میشود.(ماده ۱۱۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی