فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

حاکم محکمه

حاکم محکمه

هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقت یا دائما بدون محاکمه و سپس بود تقصیر، تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا نماید. (اصل هشتاد و یک متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

تبدیل ماموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او. (اصل ۸۲ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
مقرری اعضای محاکم عدلیه به موجب قانون معین خواهد شد (اصل ۸۴ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
روسای محاکم عدلیه نمی‌توانند قبول خدمات موظفه دولتی را بنمایند مگر اینکه آن خدمت رامجانا بر عهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد. (اصل ۸۵ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font