نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

تصدیق نامه های سردفتر

تصدیق زنده بودن کسی را وقتی مباشر ثبت می‌تواند داد که یقین داشته باشد آن شخص در حال حیات است و اگر محتاج به تشخیص هویت او باشد اقداماتی را که در تشخیص هویت مقرراست به عمل می آورد و باید در تصدیق نامه تصریح کندکه تا چه تاریخ وبه کدام وسیله یقین به حیات آن شخص داشته و چه اقدام در اطلاع به حیات یا تشخیص هویت او نموده است.(ماده ۹۵ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

در صورتی که شخصی بخواهد به طرف خود ایفای حقی یا ادای تکلیفی را اعلام نماید ممکن است که آن اعلام را توسط مباشر ثبت به عمل آورد مثلاً اعلام موجربه مستاجر در تخلیه خانه یا اظهار طلبکار به مقروض در تادیه دین ولی در کلیه این موارد باید اعلام برای نیل به مقصودی نباشد که بر خلاف قوانین است.(ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
مباشر ثبت در این موارد تصدیق نامه اعلامی را که توسط او به عمل آمده است به هر یک از طرفین که بخواهند می‌دهد و جواب طرف را با اظهاری که به او ابلاغ شده است در تصدیق نامه می‌توان قید نمود ولی مشروط بر اینکه یا طرف خودش آن قید را بخواهد و یا رضایت خود را ابراز امضاء نماید.(ماده۱۰۱قانون ثبت اسنادمصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
در صورتی که طرف غایب باشد یا به واسطه مرضی یاجهات مشروع دیگری یا بلاعذر مباشر ثبت را نپذیرد یا پذیرفته جوابی به اظهار او ندهد مباشر ثبت به خواهش کننده می توانند مراتب را تصدیق نماید.(ماده ۱۰۲ قانون ثبت اسنادمصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
تصدیق هویت کسی بدین طور به عمل می‌آید که بدواً باید مباشر ثبت یقین کامل حاصل کند شخصی که تصدیق می خواهد در واقع خود اوست و هرگاه تصدیق خواهنده را نشناسد باید موافق مواد ۵۳ و ۵۴ اقدامات لازمه در تشخیص هویت مشاالیه و حصول اطمینان به عمل آورد در این نوع تصدیقات باید مباشر ثبت تصریح کند که در چه تاریخ برای او یقین حاصل شده که شخص تصدیق خواهنده خود اوست و اقداماتی را که برای تشخیص هویت او کرده است در تصدیق نامه قید کند.(ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)
تصدیقاتی که مباشر ثبت موافق شرایط مقرره در قانون میدهد در محاکم و ادارات دولتی معتبر و محل اعتماد است مگر اینکه کسی که بر علیه او تصدیق مباشر ثبت ابراز می شود مجعول بودن تصدیق نامه را مدلل کند.(ماده ۱۰۴ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
در هر تصدیقی که مباشرثبت می دهد باید اسم اشخاص و شهرت و محل اقامت آنان و تاریخ سال و ماه و روز و در صورت لزوم ساعت و مضمون اقرار یا اظهار نوشته شود و در دفتر فهرست مباشرت ثبت تمام نکات مزبوره صریحاقید می‌شود.(ماده ۱۰۵ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)
هرگاه اجزاءاداره مزبوره تصدیقاتی بدهند که مخالف واقع باشدازشغل خودمعزول شده وبه هیچ خدمت دولتی قبول نخواهندشد.(ماده۱۲۵قانون ثبت اسنادمصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
( قانون ثبت فوق باماده واحده قانون نسخ قانون ثبت اسنادمصوب ۱۳۰۲/۱/۲۸خورشیدی نسخ شده است.)

هرگاه اجزای اداره ثبت اسناد و املاک تصدیقات بدهند که مخالف واقع باشد محکوم خواهند شد و مجازاتی که برای اجزاء ادارات دولتی به جهت ساختن و جعل و تزویر خطوط رسمی مقرر است. (ماده ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)

هرگاه صورت و سواد و تصدیق در روی چند ورق نوشته باشد باید اوراق مذکور قیطان کشیده و ممهور و نمره صفحات معین و به امضای مباشر ثبت ممضی باشد چسباندن صفحات به سر هم اکیداممنوع است.(ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب حمل ۱۳۰۲خورشیدی)
اسامی اشخاصی که اسناد خود را برای ثبت می آورند یا تصدیقی می خواهند و یا سندی را امضا می نمایند باید باقید محل اقامت و شغل آنها به طوری صریح نوشته شود که در هویت آنها تردیدی حاصل نگردد.(ماده ۷۵ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)

(موادقانون فوق با ماده ۲۵۵قانون ثبت اسنادواملاک مصوب ۱۳۰۸/۱۱/۲۱خورشیدی نسخ گردیده)