نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

تاریخ رسمی ایران

تعیین تاریخ رسمی ایران:

مجلس شورای ملی تصویب می نماید از نوروز ۱۳۰۴ تاریخ رسمی سالیانه مملکت به ترتیب ذیل معمول گردد و دولت مکلف است که در تمام دوایر دولتی اجرا نماید:
الف-مبدا تاریخ:سال هجرت حضرت خاتم النبیین محمدبن عبدالله صلوات الله علیه از مکه معظمه به مدینه طیبه.
ب- آغاز سال: روز اول بهار.
ج -سال:کماکان شمسی حقیقی
د-اسامی و عده‌ ایام ماه ها:

۱-فروردین ۳۱ روز.
۲-اردیبهشت ۳۱ روز.
۳-خرداد ۳۱ روز.
۴-تیر۳۱ روز.
۵-آمرداد ۳۱ روز.
۶-شهریور ۳۱ روز.
۷-مهر ۳۰ روز.
۸-آبان ۳۰ روز.
۹آذر ۳۰ روز.
۱۰-دی ۳۰روز.
۱۱-بهمن ۳۰ روز.
۱۲-اسفند ۲۹ روز.
تبصره-در سنین کبیسه اسفند۳۰ روز خواهد بود.(ماده۱قانون تبدیل بروج به ماه های فارسی ازنوروز۱۳۰۴ شمسی مصوب ۱۳۰۴/۱/۱۱ خورشیدی)
ترتیب سال شماری ختاوایغورکه در تقویم های سابق معمول بوده از تاریخ تصویب این قانون منسوخ خواهد بود.(ماده ۲قانون تبدیل بروج به ماه های فارسی ازنوروز۱۳۰۴ شمسی مصوب۱۳۰۴/۱/۱۱ خورشیدی)