فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

تعیین تاریخ رسمی ایران

تعیین تاریخ رسمی ایرانمجلس شورای ملی تصویب می نماید از نوروز ۱۳۰۴ تاریخ رسمی سالیانه مملکت به ترتیب ذیل معمول گردد و دولت مکلف است که در تمام دوایر دولتی اجرا نماید:
الف-مبدا تاریخ:سال هجرت حضرت خاتم النبیین محمدبن عبدالله صلوات الله علیه از مکه معظمه به مدینه طیبه.
ب- آغاز سال: روز اول بهار.
ج -سال:کماکان شمسی حقیقی
د-اسامی و عده‌ ایام ماه ها:

۱-فروردین ۳۱ روز.
۲-اردیبهشت ۳۱ روز.
۳-خرداد ۳۱ روز.
۴-تیر۳۱ روز.
۵-آمرداد ۳۱ روز.
۶-شهریور ۳۱ روز.
۷-مهر ۳۰ روز.
۸-آبان ۳۰ روز.
۹آذر ۳۰ روز.
۱۰-دی ۳۰روز.
۱۱-بهمن ۳۰ روز.
۱۲-اسفند ۲۹ روز.
تبصره-در سنین کبیسه اسفند۳۰ روز خواهد بود.(ماده۱قانون تبدیل بروج به ماه های فارسی ازنوروز۱۳۰۴ شمسی مصوب۱۳۰۴/۱/۱۱ خورشیدی)
ترتیب سال شماری ختاوایغورکه در تقویم های سابق معمول بوده از تاریخ تصویب این قانون منسوخ خواهد بود.(ماده ۲قانون تبدیل بروج به ماه های فارسی ازنوروز۱۳۰۴ شمسی مصوب۱۳۰۴/۱/۱۱ خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font