فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

احکام قابل تجدیدنظر

احکام قابل تجدیدنظر

احکام غیر قطعی محاکم ابتدایی در موعدی که قانون معین می نماید قابل استیناف است.(ماده۴۸۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

قرارهایی که از محکمه در خصوص دعوای صلاحیت صادر می شود قابل استیناف است لیکن در صورتی که رسیدگی به دعوا از وظایف محکمه بوده که رسیدگی کرده است و به یک سبب قانونی نقل آن به محکمه دیگر هم ممکن بوده ولی قبل از شروع به محاکمه نقل آن را به محکمه دیگر درخواست ننموده اند در این صورت قراری که در آن خصوص داده میشود قابل استیناف نخواهد بود.(ماده ۴۸۸قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
لازم است تقاضای استیناف از طرف مدعی یا مدعی علیه و یا قائم مقام آنان مثل وراث و اوصیاء و وکلاء مأذون براستیناف وسایراشخاصی که قانونااین سمت را دارند بشود.(ماده ۴۸۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font