فرهنگ سورنی

افشای سوالات امتحانی

هرکس سوالات امتحانات نهایی و یا سوالات امتحانات مسابقه ورودی موسسات آموزشی را افشا کند اعم از این که مورد استفاده قرار گرفته یا نگرفته باشد به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می شود و در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر مجازات مذکور به انفصال از خدمات […]

اهل خبره

درخصوص این واژه به عنوان کارشناسی رجوع شود.

اسناد بیمه درحکم اسنادلازم الاجراء است

در مواردی که طبق این قانون بیمه گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم مقام قانونی وی را دارد اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه در حکم اسناد لازم الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول می باشد.(تبصره ۲ماده۱۵قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به […]

لزوم ردعین اموال مسروقه

مجرم بایدمالی راکه به واسطه جرم تحصیل کرده است(مثل اموال مسروقه و غیره) اگر موجود باشد عینا اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن را به صاحبش بدهد وازعهده خساراتی که وارد آورده است برآید.(ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۷ بهمن ۱۳۰۴ کمیسیون عدلیه)

اعلام انقراض سلطنت قاجاریه

مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضا خان پهلوی واگذار می‌کند،تعیین تکلیف حکومت قطعی موکول به نظر مجلس موسسان است که برای تغییر مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۴۰ متمم قانون اساسی تشکیل […]

اختلاف درصلاحیت

حدوث اختلاف در باب صلاحیت و طرح آن در محکمه عالی باعث توقیف تحقیقات مقدماتی نمی شود ولی شروع به محاکمه و صدور حکم تا تسویه اختلاف به تعویض می‌افتد.(ماده ۲۰۳ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۱خورشیدی)رفع اختلاف ما بین محاکم و عدلیه نظامی با دیوان تمیز است که پس از خواستن توضیحات لازم از […]

احاله دعوای جزایی

احاله دعوای جزایی از محکمه به محکمه از حوزه به حوزه دیگر باید به اجازه محکمه عالی محکمه ای که از حیث درجه بالاتر است باشد و استدعای احاله یا توسط محکمه تالی که مشغول رسیدگی به امری است به عمل می آید یا به تکلیف مدعی العموم محکمه مذکوره. (ماده ۲۰۵ قانون اصول محاکمات […]

اعتباراوراق بازجویی

در اوراق استنطاقیه نوشتن بین سطور و تراشیدن کلمات به کلی ممنوع است اگر یک یا چند کلمه اضافه نوشته شده باشد باید بر روی آن خطی نازل کشیده شود و مستنطق و منشی و شخصی که طرف استنطاق است آن را قید و امضا نماید همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده […]

مستنطق

درخصوص این واژه به کلمه بازجو مراجعه کنید

اسقاط ادعای خصوصی

هر گاه قبل از صدور حکم محکمه مجرم یا متهم فوت شود ادعای خصوصی به جای خود باقی خواهد بود کلیتا اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود.(ماده۱۰ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب۱۲۹۱/۵/۳۱خورشیدی) به ادعای خصوصی تا زمانی که متضمن خلاف و یا جنحه و جنایت نباشد در […]

احکام قابل نقض

درمواردچهارگانه ذیل احکام نقض می شود:۱-اگرمحکمه که حکم داده است خارج ازصلاحیت قانونی خودبه دعوایی رسیدگی کرده.۲-هرگاه رسیدگی موافق صلاحیت قانونی محکمه بوده ولی حکم برخلاف قانون صادر شده.۳-اگربه ادعایی بر خلاف اصول محاکمه رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره به درجه اهمیت دارد که حکم را از اعتبار حکم قانونی می اندازد.۴- اگر […]

احکام غیرقابل تمیز

احکام مفصله الذیل قابل تمیز نیست۱-احکامی که از محاکم عدلیه بر طبق احکام عدول مجتهدین جامع الشرایطصادر شده.۲ – احکامی که مستند به اقرار صریح باشد.۳- حکم حکم و مصدقین که طرفین در انتخاب آنان تراضی نموده و به موجب التزام قانونی حکم آنان را قاطع دانسته اند.۴-درصورتی که طرفین به التزام قانونی ملتزم به […]

احکام قابل تمیز

احکام مفصله الذیل قابل تمیز هستند:۱-احکام حضوری محاکم استیناف.۲-احکام غیابی محاکم استیناف که مدت اعتراض بر آنها منقضی شده است.۳-احکام قطعی محاکم ابتدائیه.۴- احکام قابل استیناف که از محاکم ابتدایی چه حضورا و چه غیاباصادر شده ولی به واسطه انقضای مدت استیناف قطعی گشته اند.(ماده۵۴۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی) مهلت تمیز مهلت تمیز برای […]

اعاده دادرسی

اعاده دادرسی یا اعاده محاکمه یعنی برگرداندن دادرسی به حالت اول به استنادجهات موضوعی مصرح قانونی.(نویسنده) عرض حال اعاده محاکمه باید به همان محکمه داده شودکه حکم را صادر کرده است و همان هیأت حاکمه که حکم را داده اند اعاده محاکمه می نمایند اگر استدعای اعاده محاکمه برای ابطال حکمی باشد که از یک […]

احکام قابل اجرا

هیچ حکمی از احکام محاکم عدلیه به موقع اجراء گذاشته نمی شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند از محکمه ای که صلاحیت دارد صادر شده باشد.(ماده۵۹۹قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)احکام محاکم عدلیه فقط وقتی به موقع اجرا گذاشته می شود که […]

ابلاغ به موکل

هرگاه وکیل استعفاء کرده یا فوت شده باشد اعلامات لازمه با قید جهت آن به موکل می شود.(ماده۴۵۵ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۸خورشیدی)(قانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

استیناف

درخصوص این واژه به عنوان احکام قابل تجدیدنظر رجوع شود.(نویسنده)

اجرای موقت احکام

احکام محاکم ابتدایی مادام که اعتبار احکام قطعی را نیافته است اجراء نمی شود مگر این که خود محکمه در باب اجرای موقت در احکام قرار بدهد.(ماده۴۷۷قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۹/۸/۲۹خورشیدی) اجرای موقت احکام فقط به خواهش یکی از متداعیین می شود آن هم مخصوص است به موارد مفصله ذیل:۱- وقتی که حکم به موجب […]

مقررات حاکم بر امتناع ازرسیدگی

حاکم عدلیه در موارد مفصله ذیل باید از رسیدگی امتناع نمایند و متداعیین نیز حق خواهند داشت آنها را رد کنند:۱-وقتی که خود حاکم یا عیال او یااشخاصی که با مشارالیه قرابت سببی تادرجه سوم دارند یا محاکمه راجع به خدمه حاکم است.۲-وقتی حاکم یا عیال اووارث یکی ازمتداعیین است ویابایکی ازمتداعیین دعوا دارد.۳-وقتی که […]

مواردایرادات

مدعی علیه که به محکمه احضار شده است می تواند بدون اینکه جواب مدعی را بدهد در موارد مفصله ذیل ایراد نماید:۱-وقتی که دعواراجع به محکمه دیگری است.۲-وقتی که در همان محکمه یا محکمه دیگری همان مسئله مابین همان اشخاص در تحت رسیدگی است و یا اگر همان مسئله نیست مسئله ای است که با […]

اثرامضاء

امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر علیه امضا کننده دلیل است.(ماده ۲۹۵ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)هرگاه امضای اجرای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن نوشته بر علیه امضا کننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح شده باشد که به کدام تعهد […]

اقراردردادگاه

هرگاه یکی از متداعین در حین رسیدگی یا محاکمه یا شفاهاً اقرار صریح به امری کند که دلالت بر حقانیت طرف او نماید دلایل دیگری از طرف به هیچ وجه خواسته نخواهد شد.(ماده ۷۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)اقرار کتبی است در صورتی که در یکی از نوشتجات که به محکمه داده شده است […]

مقررات حاکم بر احضاریه

احضار متداعیین به توسط احضاریه به عمل می آید و در احضار نامه نکات مفصله ذیل باید تصریح شود:۱-اسم و شهرت و شغل و محل اقامت مدعی و مدعی علیه.۲- موضوع ادعا.۳-باید در کجا احضار شونده حاضر شود.۴-تاریخ حضور (روز و ماه و سال)با تعیین ساعت در مواقع لازمه.۵-اسم مامور احضار و یا اداره که […]

احرازهویت

احراز هویت(موضوع مواد۵۴،۵۳،۵۲قانون ثبت اسناد مصوب اردیبهشت ۱۲۹۰ ومواد۷۷،۷۶،۷۵ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۰۲ ومواد۱۴۸،۱۴۷،۱۴۶ قانون ثبت واملاک مصوب بهمن ۱۳۰۸ و مواد۵۲،۵۱،۵۰ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب اسفند ۱۳۱۰ )مقدم بودن تاریخ وضع قانون ثبت اسناد نسبت به قانون ثبت احوال (مصوب خرداد۱۳۰۴)وعدم وجود اوراق هویتی در زمان حکومت قانون ثبت اسناد مصوب […]

اصحاب معامله رسمی

ثبت سند برای اصحاب معامله یا وکلای آنها در حضور مطلعین قرائت و با اصل سند مقایسه و با امضاء تصدیق می شود (ماده ۶۹ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)اصحاب معامله که قرائت ثبت دفتر را بی حضور مطلعین استماع نموده انددروقت امضای ثبت سندبایداعلام نمایندکه ثبت راقرائت کرده یا قرائت آن رااستماع کرده اندومراتب […]

تشکیلات اداره ثبت

اداره ثبت اسناد عبارت است از دایره ثبت اسناد و دفتر راکد کل. (ماده۱قانون ثبت اسنادمصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)دایره ثبت اسناد در حوزه‌های محاکم ابتدایی که قانونا تاسیس شده است تشکیل می‌شود دایره مذکور مرکب است از : اولاً از مباشرین ثبت اسناد در محل‌هایی که یا مقر محکمه ابتدایی است و یا در حوزه محکمه مذکوره […]

اعتبارات

اعتباراتی که کل یا جزء آن تا روز آخر سنه مالیه موقع خرج پیدا نکرده باشد از بودجه برگشت خواهد کرد همچنین است اعتباراتی که موقع خرج پیدا کرده لیکن کل یا جزو آن در مواعد مقرره در تشخیص یا حواله نشده باشد ولی این اعتبارات قسم اخیررا پس از برگشت از بودجه به دوره […]

اسلحه

هیچ کس نباید در شهرها هیچ نوع اسلحه ناریه با خود حمل نماید.( ماده ۱ قانون حمل اسلحه مصوب ۱۲۸۹/۱/۱۱خورشیدی) طبقات نظامی فقط در هنگام ماموریت خدمات نظامی و در مواقع مشق، اسلحه گرفته و بعد از ختم مأموریت مذکور با عملیات نظامی اسلحه ناریه خود را در مراکز مقرره خواهند گذاشت.(ماده ۲ قانون حمل […]

اعلانات

اعلانات رسمی:اعلانات رسمی که از طرف ادارات دولتی به طبع می رسند روی کاغذ سفید خواهد بود، سایر اعلانات از هر کس و هر جا روی کاغذ رنگین به طبع می‌رسد تا اعلانات رسمی از اعلانات شخصی ممتاز باشد در صورت تخلف از این ماده متصدی ۵۰۰۰ دینار الی ۱۵ هزار دینار دادنی خواهد بود […]

تعریف امورسیاسی

امورسیاسی عبارت ازمسائلی است که راجع به اصول اداره وقوانین اساسی مملکت وپلتیک دولت باشد.(تنبیه -بند۱۰۳ قانون انجمن های ایالتی وولایتی مصوب ۱۲۸۶/۳/۱خورشیدی) (این قانون با ماده ۶۵قانون تشکیل انجمن های شهرستان واستان و مصوب ۱۳۴۹/۳/۳۰ و ماده ۸۴قانون اصلاح قانون تشکیل انجمن های شهرستان واستان مصوب ۱۳۵۵/۳/۲۶ خورشیدی منسوخ گردیده)

وظایف انجمن های ایالتی

وظایف انجمنهای ایالتی منحصر است به نظارت در اجرای قوانین مقرره و رسیدگی و قرارداد در امور خاصّه ایالت موافق شرح ذیل یا اخطار و صلاح اندیشی در صرفه و امنیت و آبادی ایالت – ایجاد قانون از وظیفه انجمن های ایالتی خارج است – انجمنهای ایالتی می توانند در کلیه شکایاتی که از حاکم […]

تعریف ایالت

ایالت قسمتی ازمملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم نشین جزو است.(ماده ۲قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۱۲۸۶خورشیدی) (این قانون با ماده۲۶قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران وبخشداران مصوب ۱۳۱۶/۸/۱۶ خورشیدی منسوخ گردیده)

خصوصیات احکام محاکم

احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونی که بر طبق آنها حکم صادر شده است بوده و علناقرائت شود. (اصل ۷۸ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

وظایف اداره نظمیه

اداره نظمیه همان اداره بلوکی مذکور در ماده ۲۰۱ است و وظایف آن از قرار تفصیل است: اولاً- نظارت در اجرای قوانین و وقایع امنیت و آسایش اهالی، ثانیاً- اجرای تکالیف راجع به امور مالیه دولت و امور عدلیه و امور نظامی (ماده ۲۲۰ قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۱۲۸۶ خورشیدی) […]

آزادی انجمن ها

انجمن ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشد در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می کند باید متابعت نمایند اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.( اصل […]

امنیت اتباع خارجه

جان و مال اتباع خارجه مقیم این خاک ایران مامون و محفوظ است مگر در مواردی که قوانین مملکتی استثنا می کند. (اصل ۶متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی) اتباع خارجه می توانند قبول تابعیت ایران را بنمایند قبول و بقای آنها و تبعیت و خلع آنها از تبعیت به موجب قانون جداگانه است.( اصل […]

شرط استقراض دولتی

استقراض دولتی به هرعنوان که باشدخواه ازداخله خواه ازخارجه بااطلاع وتصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.(اصل ۲۵اولین قانون اساسی مصوب دیماه ۱۲۸۵)