پ

پزشکی

لطفادرخصوص این واژه به عنوان مقررات حاکم برطبابت رجوع کنید.

ارکان پارکه بدایت

پارکه بدایت تشکیل می‌شود از مدعی عمومی محکمه ابتدایی و یک نفر معاون او برای هر اتاقی از اتاق های حقوقی و جزایی.(ماده ۱۱۵ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

ترکیب پارکه محکمه استیناف

پارکه محکمه استیناف عبارت است از مدعی عمومی اول و یک وکیل عمومی برای هر اتاقی و (در صورت لزوم) یک معاون وکیل عمومی.(ماده ۱۱۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

ترکیب پارکه دیوان تمیز

پارکه دیوان تمیز مرکب است از مدعی عمومی کل و یک نفر معاون او که موسوم است به وکیل عمومی محکمه تمیز. (ماده ۱۱۳ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

اختیارات پادشاه

شخص پادشاه از مسئولیت مبرا است وزراء دولت در هر گونه امور مسئول مجلسین هستند.(اصل ۴۴ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵خورشیدی)
شخص پادشاه نمی‌تواند بدون تصویب و رضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا متصدی امور مملکت دیگری شود.( اصل ۴۳ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
کلیه قوانین و دستخط های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.( اصل ۴۵ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.( اصل ۴۷ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
اعلام جنگ و عقد صلح با پادشاه است. (اصل ۵۱ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
فرمانفرمایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.( اصل ۵۰ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵خورشیدی)
صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون اینکه هرگز از اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید. (اصل ۴۹ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
پادشاه می تواند مجلس شورای ملی و مجلس سنا را به طور فوق‌العاده امر به انعقاد فرمایند (اصل ۵۴ متمم قانون اساسی مصوبه ۱۲۸۵ خورشیدی)
موافقت قانون به نام پادشاه است.( اصل ۵۵ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵خورشیدی)
مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانون معین باشد( اصل ۵۶ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصحیح شده (اصل ۵۷ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

انتخاب پرچم

الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است.( اصل پنجم متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ هجری شمسی)

تعیین پایتخت ایران

پایتخت ایران تهران است( اصل چهارم قانون اساسی متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵)