چ

قاچاق چوب

نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع آمده ممنوع است و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاطه کرده است طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳خورشیدی نسخ شده است، بنابراین با توجه به مقررات ماده ۱۸ آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن طبق ماده ۴۴ قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است بنابراین آراء شعب ۱۱و ۱۴ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.( رای وحدت رویه شماره ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور)

چاپخانه

چاپخانه حق ندارد چیزی به طبع برساند بدون اینکه اسم نویسنده و رسم او را بدانند و بدون این که اسم و رسم خود را در آخر آن مطبوع درج کند.(ماده یک قانون مطبوعات مصوب ۱۲۸۶/۱۱/۱۷خورشیدی )

(مواداین قانون با ماده۴۵ لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۳۱/۱۵/۱۱ نخست وزیر و ماده ۴۱لایحه قانونی مطبوعات مصوب۱۳۳۴/۵/۸ خورشیدی منسوخ گردیده)