فرهنگ سورنی

نظامی گری

ترتیب گرفتن قشون را قانون معین می‌کند تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب به موجب قانون است .(اصل۱۰۴ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)مخارج نظامی هر ساله از طرف مجلس شورای ملی تصویب می شود. (اصل ۱۰۵ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی) قشون نظامی خارجه به خدمت دولت قبول نمی شود […]

مقررات حاکم برنمک

نمکانحصار استخراج و فروش نمک در سر معادن از سنگی و آبی در کلیه ممالک محروسه ایران با دولت است.(قانون انحصار نمک مصوب۱۲۸۸/۱۲/۲۲)هرگاه یکی از معادن دایره قبل از انحصار در اراضی ثابت الملکیه مالک معینی واقع شده و در تصرف دولت نبوده باشد باید صاحب ملک، آن معدن را به قیمت عادله سابقه به […]

نشراکاذیب

نطق و قرائت لوایح و روزنامجات و دیگر مطبوعات در محافل عمومی یا نصب آن مطبوعات یا مکتوبات به در و دیوار و عرضه آنها بر انظار خلق به هر وسیله که بوده باشد مادامی که در آنها ترغیب و تشویق و تهییج خلق به ارتکاب جنحه و جنایات شده باشد اعم از این که […]

نفی بلد

هیچ یک از ایرانیان را نمی‌توان نفی بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت در محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.( اصل چهاردهم متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)