فرهنگ سورنی

لزوم علنی بودن مذاکرات مجلس

مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آن که نتیجه آنها به موقع اجرا گذارده تواند شد باید علنی باشد روزنامه نویس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اینکه حق نطق داشته باشند تمام مذاکرات مجلس را روزنامجات می‌توانند به طبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی، تا عامه ناس […]

لایحه چیست؟

لوایح لازمه را در ایجاد قانونی یا تغییر و تکمیل و نسخ قوانین موجوده مجلس شورای ملی در موقع لزوم حاضر می نماید که با تصویب مجلس سنا به صحه همایونی رسانده و به موقع اجرا گذارده شود (اصل هفدهم قانون اساسی مصوب دیماه ۱۲۸۵) قوانین جدید که محل حاجت باشد در وزارتخانه‌های مسئول ، […]