ع

عناصرقانونی جرم

هیچ عملی را نمی‌توان جرم دانست مگر آنچه که به موجب قانون جرم شناخته شده.عنصرقانونی(ماده ۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۷بهمن ماه ۱۳۰۴ خورشیدی)

مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از ارتکاب آن عمل مقرر شده باشد و هیچ عملی را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از ارتکاب جرم قانونی مقرر شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات باشد نسبت به جرم های سابق بر وضع آن قانون نیز موثر خواهد بود. عنصرقانونی(ماده ۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۷ بهمن ۱۳۰۴ کمیسیون عدلیه)