ض

تعریف ضابطین عدلیه

ضابطین عدلیه عبارتند از مامورین که مکلفند به تفتیش و کشف جرایم (خلاف و جنحه و جنایت)و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار با مخفی شد توافق مقررات قانون باید به عمل آید ضابطین مذکوره به ترتیب ذیل تقسیم می شوند (اول) مدعی عمومی ابتدایی و معاونین او (دوم) مستنطق (سوم) کمیسرهای پلیس و قائم مقام آنان (چهارم) صاحبان مناصب و رؤساء بریگاد ژاندارم و امنیه مدعی عمومی رئیس ضابطین عدلیه محسوب ولی ماموریت مخصوص و عمده او تعقیب امور جزایی است حدود وظایف هر کدام از مأمورین مذکوره به طوری است که در این باب مقرر است.(ماده۱۹قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۱خورشیدی)

ممنوعیت ضبط اموال

ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون.(اصل شانزدهم متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)