فرهنگ سورنی

مقررات حاکم بر صندوق تامین خسارت های بدنی

به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه،بطلان قرارداد بیمه شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه،کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف […]

اصل مهمترین جرم درصلاحیت

هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد در محکمه محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی را به مهمترین جرم دارد.(ماده ۱۹۷ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۳۱ مرداد ۱۲۹۱ خورشیدی)

صلح دعوا

درهرمرحله ازمراحل وهردوره ای ازادوارمحاکمه حقوقی، طرفین می توانندبه محکمه اعلام نمایندکه می خواهند منازعه خودرابه صلح تمام نمایند.(ماده۷۵۰ قانون اصول محاکم حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)درصورتی که درمحاکمه مدعی یا مدعی علیه متعدد باشندهرکدام ازآنان می توانندعلیحده از سایرین با طرف یا اشخاصی که طرف هستندصلح نمایند.(ماده۷۵۱ قانون اصول محاکم حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)هرگاه صلح طرفین صورت نگیردگذشت هایی […]