فرهنگ سورنی

مصادیق سوانح خودرویی ازنظرقانون بیمه

هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی ویا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه.(بندپ ماده ۱قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث دراثرحوادث ناشی ازوسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)

تعریف اسنادکتبی

اسنادکتبی عبارت است ازکلیه نوشتجات طرفین اعم ازاین که رسمی باشد یا عادی.(ماده۲۶۹قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی) (ماده فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

سوگندقابل توکیل نیست

اتیان به قسم راجع به خود متداعیین است و ربطی به وکیل ندارد.(ماده ۷۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی) (موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

سوادمصدق

درخصوص این واژه به مقررات حاکم بر رونوشت مراجعه شود.