فرهنگ سورنی

حبس

درخصوص این واژه به کلمه زندان مراجعه شود.(نویسنده)

حداقل مقرری

میزان حداقل مقرری رتبه اول خدمت به موجب قانون بودجه در هر سال معین می‌شود و میزان حداقل مقرری رتبه‌های مافوق به تناسب ذیل است:۱- به موجب قانون بودجه۲- مقرری مادون به اضافه ثلث اصل.۳-مقرری مادون به اضافه ثلث اصل.۴-مقرری مادون به اضافه نصف اصل.۵-مقرری مادون به اضافه سه ربع اصل.۶-مقرری مادون به اضافه یک […]

مقررات حاکم برحکومت نظامی

از وقتی که اعلام حکومت نظامی شود اموری که راجع به امنیت و آسایش عمومی است با تصویب هیئت وزرا به توسط وزارت جنگ اجرا خواهد شد.(ماده یک قانون حکومت نظامی مصوب۱۲۹۰/۴/۱۴خورشیدی) حکومت نظامی شامل نقاط خواهد شد که دولت در آن نقاط اعلان حکومت نظامی را لازم بداند (ماده الحاقیه دوم قانون حکومت نظامی […]

تعریف حوزه ابتدایی

حوزه ابتدایی عبارت است ازقسمتی ازخاک ایران که درقلمرو یک محکمه صلحیه است.(ماده۷قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب ۱۲۹۰/۴/۱۹ خورشیدی)

تعریف حوزه صلحیه

حوزه صلحیه عبارت است از قسمتی از خاک ایران که در قلمروی یک محکمه صلحیه است.(ماده۷قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

مجازات اخذحق الثبت کمترازتعرفه

هرگاه اجزای اداره ثبت اسناد و املاک مبلغ حق ثبت را عمداً کمتر از تعرفه مقرر اخذ نمایند در دفعه اول دومقابل و در دفعه دوم سه مقابل و در دفعه سوم چهار مقابل آن چه که کسر گرفته‌اند از حقوق آنها ماخوذو به خزانه دولت تسلیم می‌شود و در دفعه چهارم علاوه بر مجازات […]

حواله وزراءچیست؟

حواله سندی است که به موجب آن دائن باید طلب تشخیص شده خود را دریافت نماید حواله وزراء بر دو قسم است؛ حواله مستقیم و حواله اعتباری.حواله مستقیم آن است که خود وزراء بلاواسطه در وجه یک یا چندین طلبکار دولت صادر می کنندحواله اعتباری سندی است که به موجب آن وزرا و اشخاصی که […]

حاکم محکمه

هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقت یا دائما بدون محاکمه و سپس بود تقصیر، تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا نماید. (اصل هشتاد و یک متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی) تبدیل ماموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او. (اصل ۸۲ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی) […]

حقوق سیاسی

منازعات راجع به حقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نماید (اصل ۷۲ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی) در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید به اتفاق آرا جمیع اعضا محکمه بشود. (اصل ۷۷ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

حکمیت

درخصوص این واژه به عنوان داوری رجوع شود.(نویسنده)