فرهنگ سورنی

انتقال مال غیربه خودیابه غیر

اگر کسی اقرار نمود و یا محقق شد که مال شخصی ثالثی را بدون مجوز قانونی به نحوی از انحاءعیناً و یا منفعتا نقل به غیر نموده و به تصرف او داده است توقیف و حبس خواهد شد تا اینکه عین و یا عوض مال و همچنین خسارات وارد بر مالک و مشتری را رد […]

اسنادرسمی لازم الاجرا

کلیه اسناد رسمی راجع به اموال منقوله مستقلاً و بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا خواهد بود مگر اینکه شخص ثالثی مدعی آن باشد.(ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۱ حمل ۱۳۹۹)کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاکی که مطابق مقررات باب دوم این قانون ثبت شده است مستقلاً […]

لزوم رعایت احوال شخصیه

نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:۱-در مسائل مربوط به نکاح و طلاق،عادات و قواعد مسلمه متداوله […]