فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

حفاری آثارملی

حفاری آثارملی

حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصراً حق دولت است و دولت مختار است که به این حق مستقیماً عمل کند یا به موسسات علمی یا به اشخاص یا شرکتها واگذار نماید واگذاری این حق از طرف دولت به موجب اجازه نامه مخصوص باید باشد که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعیین نماید و نیز دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببیند مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی اقدامات اکتشافیه بنماید.( ماده ۱۱ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۱۹)
حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیا عتیقه باشد حفاری تجارتی است اجازه حفاری علمی فقط به موسسات علمی داده می شود در ابنیه و اموال غیرمنقوله که در فهرست آثار ملی ثبت شده حفاری تجاری ممنوع است.( ماده ۱۲ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۱۹)
حفاری در اراضی که مالک خصوصی دارد گذشته از اجازه دولت استرضای مالک را نیز لازم دارددر محلهایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده یا دولت پس از اقدامات اکتشافیه آنها را در فهرست ثبت کند مالک حق امتناع از اجازه حفاری ندارد و فقط می تواند حقیقی مطالبه کند و ماخذ تعیین این حق ضعف اجرت المثل زمینی است چه مالک واسطه حفر از استفاده آن محروم می گردد به علاوه خسارتی که به مالک وارد می شود و مخارجی که بعد از حفاری برای اعاده زمین به حالت اولیه باید نمود.(ماده ۱۳ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۱۹)
در ضمن عملیات حفاری علمی یا تجارتی آنچه در یک محل و یک موسم کشف شود اگر مستقیماً توسط دولت کشف شده تماما متعلق به دولت است و اگر دیگری کشف کرده باشد دولت‌تاده فقره از اشیایی که حیثیت تاریخی و صنعتی دارد می تواند انتخاب و تملک و از بقیه نصف را مجانا به کاشف واگذار و نصف دیگر را ضبط کند هر گاه کلیه اشیا زائد بر ده فقره نبوده و دولت همه را ضبط کند مخارجی را که حفر کننده متعلق شده است به او می پردازد.
ابنیه و اجزای ابنیه از تقسیم فوق مستثنی است و دولت می تواند تمام را متصرف شود.( ماده ۱۴ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۱۹)
تبصره_مقصود از یک موسم یک دوره علمی است که مدت آن از یک سال بیشتر نباشد.
اشیایی که در نتیجه حفاری علمی کشف شود آنچه سهم دولت باشد باید در مجموعه ها موزه‌های دولتی ضبط شود و فروش آنها جایز نیست و آنچه سهم کاشف باشد متعلق به خود او است اشیایی که از حفاری تجارتی حاصل شده باشد دولت از قسمتی که به خود او تعلق میگیرد هر چه قابل موزه باشد ضبط و بقیه را به هر نحو مقتضی داند نقل و انتقال می دهد فروش این اموال از طرف دولت به مزایده خواهد بود. (ماده ۱۵ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۱۹)
متخلفین از ماده (۱۰)و همچنین کسانی که بدون اجازه و اطلاع دولت حفاری کنند و لو در ملک خودشان باشد و کسانی که اموال آثار ملی رابطه قاچاق از مملکت خارج کنند به بیست تومان ال دوهزار تومان جزای نقدی خواهند شد و اشیای مکتشفه هم برای دولت ضبط می‌شود. حفظ اراضی و عملیات نظیر آن در صورتی که به قصد کشف آثار عتیقه واقع نشده باشد مستوجب مجازات سابق الذکر نخواهد بود.(ماده ۱۶ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۱۹)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font