فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

تعریف ولایت

تعریف ولایت

ولایت قسمتی ازمملکت است که دارای یک شهرحاکم نشین وتوابع باشداعم ازاین که حکومت آن تابع پایتخت یا تابع مرکزایالتی باشد.(ماده ۳قانون تشکیل ایالات و ولایات ودستورالعمل حکام مصوب ۱۲۸۶خورشیدی)

(این قانون با ماده۲۶قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران وبخشداران مصوب ۱۳۱۶/۸/۱۶ خورشیدی منسوخ گردیده)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font