نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

مقررات حاکم بر وزرا


هرگاه وزیری برخلاف یکی ازقوانین موضوعه که به صحه همایونی رسیده اندبه اشتباه کاری، احکام کتبی یا شفاهی ازپیشگاه مقدس ملوکانه صادرنمایدومستمسک مساهله وعدم مواظبت خودقراردهدبه حکم قانون مسئول ذات مقدس همایون خواهدبود.(اصل ۲۸اولین قانون اساسی مصوب دیماه ۱۲۸۵)

وزرا حق دارند در اجلاسات مجلس شورای ملی حاضر شده و در جایی که برای آنها مقرر است نشسته مذاکرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئیس مجلس اجازه نطق خواسته توضیحات لازم را از برای مذاکره و مدافعه امور بدهند( اصل ۳۱ اولین قانون اساسی مصوب دیماه ۱۲۸۵)
عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است. ( اصل ۴۶ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
هیچکس نمیتواندبه مقام وزارت برسدمگرآنکه مسلمان ایرانی الاصل وتبعه ایران باشد.(اصل۵۸متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵خورشیدی)
شاهزادگان طبقه اولی یعنی پسر و برادر و عموی پادشاه عصر نمی توانند به وزارت منتخب شوند. (اصل ۵۹ قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
وزرا علاوه بر اینکه به تنهایی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند به هیئت اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلس این مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند. (اصل ۶۱ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

وزرا مسئول مجلسین هستند و در هر مورد که از طرف یکی از مجلس این احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت به اموری که محول به آنهاست و حدود مسئولیت خود را منظور دارند. (اصل شصت متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
عده وزرا را بر حسب اقتضاء قانون معین خواهد کرد. (اصل ۶۲ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
وزرا نمی توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند (اصل ۶۴ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
مجلس شورای ملی یا سنا می توانند وزرا را در تحت مواخذه و محاکمه در آورند. (اصل ۶۵ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
مسئولیت وزرا و سیاستی که راجع به آنها می‌شود قانون معین خواهد نمود (اصل ۶۶ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا با اکثریت تامه، عدم رضایت خود را از هیئت وزرا یا وزیری اظهار نمایند آن هیئت یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل می شود (اصل ۶۷ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
وزرا موظف نمی‌توانند خدمت دیگر غیر از شغل خودشان در عهده گیرند (اصل ۶۸ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزرا را در محضر دیوانخانه تمیز عنوان خواهند نمود دیوانخانه مزبوره با حضور تمام اعضای مجلس محاکمات دایره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتی که به موجب قانون اتهام و اقامه دعوا از دایره ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر خارج و راجع به خود وزیر باشد
تنبیه – مادامی که محکمه تمیز تشکیل نیافته است هیئتی منتخب از اعضای مجلسین بعهده متساوی نایب مناب محکمه تمیز خواهد شد. (اصل ۶۹ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
هرگاه وزیری در زمان وزارت متهم به ارتکاب جنحه یا جنایتی شود چه سیاسی باشد و چه غیر سیاسی در جلسه عمومی دیوان تمیز محاکمه می شود.(ماده ۱۸۹ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۳۱ مرداد ۱۲۹۱ خورشیدی)‌