نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

شخص ثالث

هرگاه شخص ثالثی به ملاحظه نفعی که برای او ازمحق شدن یکی از متداعیین حاصل است بخواهد در دعاویی شرکت نماید در هر مرحله از مراحل کار عرضحال داده اظهار نماید که با کدام یک ازمتداعیین می خواهد شرکت نماید و سواد عرضحال شخص ثالث به متداعیین ابلاغ میشود.ماده۴۱۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

از قرار محکمه که راجع به رد یا قبول عرض حال مذکور در ماده قبل صادر می شود متداعیین و شخص ثالث می توانند قبل از استیناف اصل دعوا شکایت نمایند.(ماده۴۱۸
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

هرگاه دخالت شخص ثالث مربوط به محق شدن مدعی یا مدعی علیه نبوده و مقصود از دخالت او اظهار حق است مستقلا نسبت به مالی که موضوع دعوا ما بین متداعیین است باید در عرض حال صریحا قید شود که طرف او یکی از متداعیین است یا هر دو طرف و تمام جهات و دلایل را ذکر نماید.(ماده۴۱۹قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

ترتیبات رسیدگی در موارد دخول شخص ثالث همان است که کلیه برای رسیدگی به دعاوی مقرر است و عرض حال را باید خود شخص ثالث یا وکیل ثابت الوکاله اش بدهد و سواد آن به متداعیین ابلاغ شود.(ماده۴۲۰قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)