فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

مقررات حاکم برنمک

مقررات حاکم برنمک

نمک
انحصار استخراج و فروش نمک در سر معادن از سنگی و آبی در کلیه ممالک محروسه ایران با دولت است.(قانون انحصار نمک مصوب۱۲۸۸/۱۲/۲۲)
هرگاه یکی از معادن دایره قبل از انحصار در اراضی ثابت الملکیه مالک معینی واقع شده و در تصرف دولت نبوده باشد باید صاحب ملک، آن معدن را به قیمت عادله سابقه به دولت بفروشد و یا آن دولت معادل متوسط مبلغی که در پنج سال اخیر قبل از انحصار صاحب ملک از آن معدن استفاده می نموده است همه ساله به صاحب ملک عاید دارد. (ماده ۲ قانون انتظار نمک مصوب۱۲۸۸/۱۲/۲۳)

(مواداین قانون با ماده واحده قانون الغای مالیات نمک مصوب۱۲۹۰/۳/۹ خورشیدی منسوخ گردیده)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font