نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

اعدام

نظر به ماده ۴۸۵ قانون اصول محاکمات جزایی برای اجرای احکام اعدام در موارد ذیل تصویب می‌شود:
محکوم به اعدام مصلوب میشود.
هرگاه محکوم به اعدام زن حامله باشد یا زنی باشد که تازه وضع حمل کرده اجرای حکم اعدام تا ۴۰ روز بعد از وضع حمل  به تعویق می افتد.
به محض اینکه حکم محکمه در باب اعدام قطعی شد مدعی العموم محکمه جنایی از طریق وزارت عدلیه اداره نظمیه را مطلع می سازد.
اداره نظمیه منتهی در ظرف ۴۸ ساعت پس از اطلاع وسایل اجرا از قبیل مهیا کردن محل و تهیه چوبه دار و طناب و غیره را فراهم خواهد ساخت.
موقع اجرای حکم اعدام اول آفتاب خواهد بود و محل آن را اداره نظمیه معین خواهد کرد
قبل از اجرای حکم مدعی‌العموم محکمه جنایی و طبیب قانونی در محبس محکوم رفته طبیب قانونی شخص محکوم علیه را معاینه می نماید در صورتی که محکوم تقاضای ملاقات اشخاص را بنماید مدعی‌العموم فوراً امر به احضار آنان خواهد داد مشروط بر اینکه قبول این تقاضا موجب تأخیر اجرای حکم نشود
در این موقع محکوم حق دارد هر گونه مطلبی دارد بخواهد در حضور مدعی العموم یا بدون حضور اشخاصی که میل دارد کتباً یا شفاهاً احضار دارد فقط رئیس محبس در تمام مذاکرات محکوم و علیه باید حضور داشته باشد( در صورت احتیاج ممکن است یک نفر مترجم دعوت شود)
مکتوبات محکوم را مامورین نظمیه پس از ملاحظه در صورتی که مخل انتظامات یا کاشف از جرمی نباشد بدون تاخیر به مقصدی که معین کرده است میرسانند
آداب مذهبی قبل از اجرای حکم بر طبق مقررات مذهبی محکوم به عمل خواهد آمد
  در موقعی که محکوم را برای اجرای حکم از محبس خارج می کنند صورت مجلس تهیه شده مدعی العموم نماینده نظمیه طبیب قانونی و منشی محکمه آن را امضا کرده و مراتب را در دفتر خروجی محبس قید می کنند
در موقع اجرای حکم اشخاص مذکوره در ماده قبل با مامورین کافی برای حفظ انتظامات باید حضور داشته باشند
قبل از اجرای حکم اگر محکوم علیه خوردنی و آشامیدنی تقاضا کند مأمورین مکلفند برای او تهیه نمایند مگر اینکه تقاضای مشار الیه فقط برای تاخیر اجرای حکم باشد (تشخیص این قسمت با مدعی‌العموم محکمه جنایی است)
قبل از اجرای حکم چوبه دار و طناب و سایر آلات و ادوات اجرای معاینه شده از صحت و استحکام اطمینان حاصل خواهد گردید.
اجرای حکم به این ترتیب به عمل می آید که پس از اجازه مدعی العموم منشی ، حکم را به صدای بلند قرائت کرده و پس از آن بلافاصله امر به اجرا داده و مامورین مخصوص حکم را اجرا خواهند کرد.
تمام عملیات اجرایی باید با کمال آرامش و بدون خشونت انجام شده نسبت به محکوم علیه شفقت و مهربانی به عمل آید
نعش مصلوب باید یک ساعت در بالای دار بماند
پس از یک ساعت فوق نعش مصلوب را طبیب قانونی مجدداً معاینه کرده در صورتی که کسان مشار الیه تسلیم او را تقاضا نکنند بر طبق مراسم معمول دفن خواهد شد( در این صورت کلیه مخارج به عهده دولت است)
  صورت مجلسی از اجرای حکم ترتیب داده شده و به امضای اشخاص مذکور در ماده ۱۰رسیده و در دوسیه محکوم ضبط خواهد شد.
اداره نظمیه می تواند در صورتی که مقتضی بداند از ورود تماشاچی به محل اعدام یا از ورود طبقه معینی از تماشاچیان جلوگیری نماید.
(مواد۱ الی ۱۹نظامنامه راجع به اجرای حکم اعدام از سری نظامنامه های منتشره در مجله رسمی از اول خرداد الی آخر اسفند ۱۳۰۷)