نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

نشر اکاذیب

نطق و قرائت لوایح و روزنامجات و دیگر مطبوعات در محافل عمومی یا نصب آن مطبوعات یا مکتوبات به در و دیوار و عرضه آنها بر انظار خلق به هر وسیله که بوده باشد مادامی که در آنها ترغیب و تشویق و تهییج خلق به ارتکاب جنحه و جنایات شده باشد اعم از این که منشاء اثر بشود یا نشود مستوجب سیاست(مجازات)مرتکب خواهد بود و به تشخیص حکومت عرفیه در محاکم عرفیه از دو ماه تا دو سال حبس خواهد شد.( ماده ۲۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۲۸۶/۱۱/۱۷)
تحریص و تهییج به سرقت و قتل و نهب و غارت یا تضعیف قدرت مملکتی در خارجه اعم از اینکه موثر شود یا نشود یک سال الی پنج سال حبس و سیاست(مجازات) خواهد داشت.( ماده ۲۷ قانون مطبوعات مصوب۱۲۸۶/۱۱/۱۷)
سیاست اشخاصی که با انتشار اوراق و غیره باعث سلب امنیت و اختلال آسایش عمومی و انتظام داخلی شوند همچنان اشخاصی که از مرتکبین قتل و غارت و منشاین فتنه و آشوب توقیر و تمجید کنند همان است که در مواد ۲۷و ۲۶ مذکور شد.(ماده۲۸قانون مطبوعات مصوب ۱۲۸۶/۱۱/۱۷)

ترغیب وتشویق وتهییج اهل نظام به نافرمانی وعدم انقیاداحکام نظامی درحکم ماده ۲۷است.(ماده۲۹قانون مطبوعات مصوب۱۲۸۶/۱۱/۱۷)
مرتکبین منهیات مذکوردرمواد۲۶الی ۲۹ به حکم التزام شرعی ازده تومان الی هزارتومان مجانی دادنی خواهدبود.(ماده۳۰قانون مطبوعات مصوب۱۲۸۶/۱۱/۱۷)

جعل اخبار و مقالات فتنه انگیز و انتشار آن ها و نسبت آنها به کسی به دروغ ممنوع است مدیر روزنامه و معاونین او در تخلف از این ماده به التزام شرعی ۵ تومان الی صد تومان دادنی خواهند بود یا آنکه از یک ماه الی یک سال حبس خواهند شد.( ماده ۳۲ قانون مطبوعات مصوب ۱۲۸۶/۱۱/۱۷ خورشیدی)

(مواداین قانون با ماده۴۵ لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۳۱/۱۵/۱۱ نخست وزیر و ماده ۴۱لایحه قانونی مطبوعات مصوب۱۳۳۴/۵/۸ خورشیدی منسوخ گردیده)