نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

مواعد

مواعدی را که قانون معین کرده باید، به نظر و تصویب محکمه معین شود و موعدی را که محکمه معین می کندباید موافقت داشته باشد با امکان انجام امری که برای ایفای آن موعد تقاضا یا تعیین شده؛ماه که در مواعد قانون معین شده و می شود سی روز تمام است.(ماده۵۸۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

هر گاه روز آخر موعد مصادف شود با روز تعطیل ادارات آن روز که ادارات تعطیل است به حساب نمی رود و روز آخر موعد روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل باز می شوند.(ماده۵۸۸قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
تبصره – در تعطیل ادارات اعیاد ملی و مملکتی و روزهای مخصوص سوگواری مذهبی رعایت خواهد شد.

هرگاه در روزی که برای حضور تعیین متداعیین در محکمه معین شده است محکمه جلسه ای نداشته یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد انقضاء موعد روزی خواهد بود که محکمه جلسه داشته و حاضر باشد. (ماده۵۸۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

در مواعدی که محکمه روز و تاریخ انقضای آن را مخصوصا معین کرده است در همان روز و تاریخ منقضی می شود(ماده۵۹۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

دادن مهلت فقط یکدفعه جایز است به استثناء دو مورد ذیل که می توان بیش از یک دفعه مهلت داد:
۱-در صورت تراضی متداعیین یا اصحاب دعوا.
۲-در صورتی که تقاضاکننده مهلت ثابت نماید که عدم انجام کاری که محکمه خواسته است به واسطه حدوث موانعی بوده که رفع آن موانع در حیطه اقتدار تقاضا کننده نبوده است.
(ماده۵۹۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
دادن مهلت بعد از انقضای مدت قانونی در موارد ذیل
ممنوع است:
۱ برای اعتراض بر حکم غیابی و تقدیم عرضحال استینافی چه از حکم و چه از قرار محکمه و عرض حال راجع به اعتراض شخص ثالث بعد از صدور حکم و اعاده محاکمه و تمیز .
۲ – وقتی که متداعیین بعد از انقضاء موعدی که معین شده بود مجددا استمهال نمایند مگر این که در مورد فقره ثانوی به محکمه ثابت نمایند که در اعلام مدت مهلت مزبوره سهو یا خطایی شده است که بدان جهت رعایت قوانین راجع به موعد را ممکن نبود.(ماده۵۹۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
مرض متداعیین را با امکان توکیل نمی توان جهت عدم استفاده از موعد و استمهال قرار داد.(ماده۵۹۳
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
خواهش تجدید موعد در صورتی پذیرفته است که موانع یا معادیر تقاضاکننده مشروع بوده و رفع موانع در حیطه اقتدار او نباشد.(ماده۵۹۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
خواهش تجدید موعدمنقضی به محکمه راجع است که اوراق ونوشتجات به آن محکمه ارسال شده است وهمان محکمه به تقاضای مزبوررسیدگی کرده قرارمی دهد.(ماده۵۹۵قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)