جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

اقسام معاملات تجارتی

اقسام معاملات تجارتی

معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
۱-خریدیا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲-تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
۳-هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و همچنین تصدی به هرنوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امورایجادمی شوداز قبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیداکردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره.
۴-تاسیس و به کار انداختن هرقسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵-تصدی به عملیات حراجی.
۶-تصدی به هر قسط نمایشگاه‌های عمومی.
۷-هرقسم عملیات صرافی و بانکی.
۸-معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹-عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
۱۰-کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.(ماده ۲ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱/۲/۱۳ خورشیدی)

معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:
۱-کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکه.
۲-کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجاری خود می‌نماید.
۳-کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.
۴-کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.(ماده ۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳خورشیدی)

معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.(ماده ۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳خورشیدی)
کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.(ماده ۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font