نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

تعریف مدرسه


مکتب و مدرسه عبارت است از تاسیساتی که برای تربیت اخلاقی و علمی و بدنی ابناء نوع دایر می گردد(ماده۱قانون اساسی معارف مصوب۱۲۹۰/۸/۱۰ خورشیدی)
تعلیمات ابتداییه برای عموم ایرانیان اجباریست.(ماده۳ قانون اساسی معارف مصوب۱۲۹۰/۸/۱۰ خورشیدی)
طریق تحصیل آزاد است لیکن هرکس باید آن اندازه از معلوماتی را که دولت برای درجه ابتدایی معین نموده تحصیل کند.(ماده ۴ قانون اساسی معارف مصوب۱۲۹۰/۸/۱۰ خورشیدی)
هرکس مکلف است اطفال خود را از سن ۷ به تحصیل معلومات ابتداییه وادارد اعم از اینکه در خانه باشد یا در مدرسه. (ماده ۵ قانون اساسی معارف مصوب۱۲۹۰/۸/۱۰ خورشیدی)
ملل غیر اسلامی در مدارس دولتی حق تقاضای تحصیل مذهب خودشان را ندارند مجبور به تحصیل شرعیات اسلامی نیز نخواهند بود.(ماده ۷ قانون اساسی معارف مصوب ۱۲۹۰/۸/۱۰خورشیدی) مکاتب و مدارس بردوقسمت است رسمی و غیررسمی. رسمی آن است که از طرف دولت دایر شده باشد. غیر رسمی آن است که بانی مخصوص داشته باشد (ماده ۸ قانون اساسی معارف مصوب ۱۲۹۰/۸/۱۰خورشیدی)
هرکس مدرسه غیررسمی افتتاح کند باید به اطلاع دولت برساند.(ماده ۹ قانون اساسی معارف مصوب۱۲۹۰/۸۱۰ خورشیدی)
کسی که می‌خواهد مدرسه افتتاح کند باید رعایت شرایط ذیل را بنماید:
۱- مدیر مدرسه کمتر از ۳۰ سال نبایدداشته باشد.
۲- بنای مدرسه را موافق ملاحظات حفظ الصحه که از طرف وزارت معارف مقرر شده است فراهم نماید.
۳- در مدارس ابتدایی مدیر باید دارای تصدیق نامه تحصیلات مدارس متوسطه و در مدارس متوسطه دارای تصدیق نامه تحصیلات عالیه باشد.
۴-مدیر مدرسه باید معروف به سو عقیده و اخلاق و عادات ذمیمه نبوده و مرتکب جنحه و جنایتی نشده باشد و معلمینی را هم که انتخاب می‌کند باید علاوه بر شرایط مزبوره هر کدام در فن خود تصدیق رسمی وزارت معارف را را دارا باشند.(ماده ۸ قانون اساسی معارف مصوب۱۲۹۰/۸/۱۰ خورشیدی)

هر کس در هر جا تحصیل کرده باشد تا در مقام امتحان رسمی برنیامده است در مدارس رسمی دولتی پذیرفته نخواهد شد.(ماده ۱۱ قانون معارف اساسی معارف مصوب۱۲۹۰/۸/۱۰ خورشیدی)
مفتشین دولتی در کل مدارس و مکاتب رسمی و غیررسمی حق ورود و تفتیش دارند و هیچ مدیری در هیچ موقعی حق مخالفت ندارد.(ماده ۱۲ قانون اساسی معارف مصوب ۱۲۹۰/۸/۱۰خورشیدی)تدریس درمدارس
وزارت معارف باید تدریس کتبی را که مضر به اخلاق و دین محصلین است ممنوع نماید و کتبی را که از طرف وزارت معارف ممنوع شده باشد در هیچ مدرسه نباید تدریس بشود.(ماده ۱۴ قانون اساسی معارف مصوب۱۲۹۰/۸/۱۰ خورشیدی)
مدارسی که از اموال اوقاف دایراست نیز از حیث امور اخلاقی و حفظ صحتی و ترتیب تعلیمات و امتحانات و غیره ها تا اندازه که با غرض واقف موافقت کند در تحت نظارت وزارت معارف است. (ماده ۱۳ قانون اساسی معارف مصوب ۱۲۹۰/۸/۱۰خورشیدی) وزارت معارف ترتیب درجات و مراتب تحصیلیه را معین نموده برای هرکدام امتحانات و تصدیق نامه ها برقرار خواهد نمود که دخول در خدمات دولتی موقوف به داشتن آن تصدیق نامه ها خواهد بود.(ماده ۱۸ قانون اساسی معارف مصوب۱۲۹۰/۸/۱۰ خورشیدی)
مجازات بدنی در مکاتب و مدارس ممنوع است.(ماده ۲۸ قانون اساسی معارف مصوب۱۲۹۰/۸/۱۰ خورشیدی) ابنیه متعلقه به مکاتب و مدارس و سایر متعلقات مدارس از منقول و غیرمنقول در تحت نظارت وزارت معارف است.(ماده ۲۶ قانون اساسی معارف مصوب۱۲۹۰/۸/۱۰ خورشیدی)